Twierdza Chełmno

 1. Bąk W., Twierdza Chełmno - zarys dziejów, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 2. Biskup K., Fortyfikacje Dolnej Wisły w przededniu I wojny światowej, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 3. Biskup K., Pruskie fortyfikacje Chełmna, Zapiski Historyczne, t.LXIV z.2, 1999.
 4. Ehrhardt T., Die Brückenkopfbefestigungen der Weichselline, Westpreussens Jahrbuch, t.XIX, 1969.
 5. Gonia R., Budzyński T., Twierdza Chełmno. Pierścień fortyfikacji. Przewodnik turystyczny, Chełmno 2008.
 6. Narębski L., Fortyfikacje twierdz Toruń, Chełmno, Grudziądz na przełomie XIX i XX w., [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 7. Stępień G., Opevněné předmostí Chelmno, Novodobě Fortifikace, nr 10, 2002.

Twierdza Elbląg

 1. Mamuszka F., Budowle obronne Ziemi Gdańskiej, Gdańsk 1966.

Twierdza Gdańsk

 1. Biczkowski B., Grebasz J., Witkiewicz G., Operat szacunkowy nieruchomości zabytkowej Fortu Grodzisko w Gdańsku, Gdańsk 1998.
 2. Biskup K., Fort Grodzisko - rys historyczny, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 3. Biskup K., Fortfikacje Biskupiej Górki w Gdańsku, Infort, nr 2(9), 1995.
 4. Biskup K., Nowożytne fortyfikacje Gdańska, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 5. Biskup K., Szaniec Jezuicki w Gdańsku, Infort, nr 1(16), 2000.
 6. Biskup K., Berenthal K., Rudziński K., Fort Grodzisko. Przewodnik turystyczny, Gdańsk 1999.
 7. Biskup K., Dąbrowski J., Hirsch R., Kiszaszkiewicz W., Narębski L., Szułdrzyński A., Opracowanie koncepcji zagospodarowania Fortów Napoleońskich, Gdańsk 1997.
 8. Biskup K., Stankiewicz J., Fortyfikacje miejskie Gdańska od XVI do XIX wieku, Gdańsk - pomnik historii. Teka Gdańska nr 3, 1998.
 9. Biskup K., ... Twierdza Wisłoujście, Spotkania z Zabytkami, nr 4, 1980.
 10. Biskup K., Jeszcze o Twierdzy Wisłoujście, Spotkania z Zabytkami, nr 2 (30), 1987.
 11. Bukal G., Problematyka konserwatorska twierdzy Wisłoujście w Gdańsku [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 12. Dudek M., Fortyfikacje nadbrzeżne Gdańska - Bateria nr 3, Infort, nr 1(16), 2000.
 13. Godlewski J.R., Odyniec W., Pomorze Gdańskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do 1939.
 14. Górski M., Aktualny stan prac projektowych, a przykłady realizacji zagospodarowania Fortu "Grodzisko" w Gdańsku [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 15. Hirsch R., Bateria Portowa w Gdańsku - Historia i Stan Obecny, Infort, nr 2(9), 1995.
 16. Hirsch R., Fortyfikacje ujścia Wisły do połowy XIX w., Fortyfikacja, t.V, 1998.
 17. Hirsch R., Wieniec Twierdzy Wisłoujście, Infort, nr 4(5), 1992.
 18. Hirsch R., Szaniec Mewi, Infort, nr 2(7), 1994.
 19. Hoburg K., Geschichte der Festungswerke Danzigs, Danzig 1852.
 20. Hołowińska Z., Rekonesans archeologiczny na wzgórzu "Grodzisko" w Gdańsku, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 314, seria Architektura, z.XIX, 1980.
 21. Koperkiewicz A., Funkca i rozwój przestrzenny twierdzy Wisłoujście, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 22. Koperkiewicz A., Twierdza Wisłoujście. Stan zachowania, zagrożenia i plany na przyszłość, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 23. Köhler G., Geschichte der Festungen Danzig und Weichselmndr bis zum Jahre 1814 in Verbindung mit Kriegsgeschichte der freien Stadt Danzig, Breslau 1893.
 24. Kruczkowski S., Rudziński K., Cele i strategia rozwoju Grodziska, Gdańsk 1999.
 25. Lewicka - Cempa M., Jan Schneider z Lindau a twierdza w Wisłoujściu, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 26. Lorens P., Rola i położenie Grodziska w strukturze miasta, Gdańsk 1999.
 27. Maćkowiak P., Widoki i plany Twierdzy Wisłoujście w zbiorach XVII i XVIII-wiecznej grafiki książkowej Biblioteki Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, z. 27, Kórnik 2005.
 28. Mamuszka F., Budowle obronne Ziemi Gdańskiej, Gdańsk 1966.
 29. Müller H., Geschichte des Festungskriegs seit Einführung der Feuerwaffen, Berlin 1892.
 30. Pilarczyk G., Bryła S., Program Hewelianum jako droga do rewitalizacji zespołu Fortu Grodzisko w Gdańsku, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 31. Rudziński K., Fort Grodzisko. Założenia planu rewitalizacji, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 32. Rudziński K., Fort Grodzisko - informacja konserwatorska, Infort, nr 2(17), 2000.
 33. Rudziński K., Tam, gdzie stał Napoleon, Odkrywca, nr 3(20), 2000.
 34. Rudziński K., Program ochrony i zagospodarowania zespołu pofortecznego "Grodzisko" w Gdańsku, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 35. Rudziński K., Zagadnienia zagospodarowania zabytków architektury militarnej i obronnej na przykładzie parku kultury i wypoczynku "Grodzisko" w Gdańsku, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 36. Rudziński K., Zespół poforteczny "Grodzisko" - zagadnienia procesu rewitalizacji, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 37. Siczek - Iżewska T., Dzieje dwóch bastionów Starego Przedmieścia, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 237, seria Architektura, z. XII, 1975.
 38. Stankiewicz J., Święciochowski S., Miniewicz M., Entwicklung und Architektur der Danziger Befestigungen, Zeitschrift für Festungsforschung, 1998.
 39. Stankiewicz J., System fortyfikacyjny Gdańska i okolicy w czasie wojny 1655 - 1660, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XX, 1976.
 40. Stankiewicz J., Nadmorska twierdza w Wisłoujściu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. I, z.2, 1956.
 41. Stankiewicz J., Rozwój fortyfikacji miasta Gdańska w XVI i XVII w. na tle współczesnych osiągnięć sztuki fortyfikacyjnej w Europie, [w:] Historia wojskowości. VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Warszawa 1960.
 42. Stępień G., Opevneni vrchu Grodzisko, Novodobě Fortifikace, nr 8, 2001.
 43. Stoppa J., Strzok I., Zagospodarowanie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku w ramach całościowego programu rewitalizacji dzielnicy poprzemysłowej finansowanego z funduszy europejskich, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 44. Strzok I., Historyczne aspekty adaptacji redity koszarowej Fortu Biskupia Górka w Gdańsku, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 45. Strzok I., Studium konserwatorskich uwarunkowań dostępności inwestycyjnej Fortu Grodzisko w Gdańsku, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 46. Strzok I., Studium uwarunkowań konserwatorskich dostępności inwestycyjnej Fortu Grodzisko, Gdańsk 1998.
 47. Strzok I., Park kulturowy fortyfikacji miejskich "Twierdza Gdańsk" - ewolucja koncepcji funkcjonalnej i konserwatorsko - architektoniczne aspekty adaptacji, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 48. Stankiewicz J., System fortyfikacyjny Gdańska i okolicy w czasie wojny 1655 - 1660 r., Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XX, 1976.
 49. Szułdrzyński A., Badania archeologiczne Fortu Grodzisko, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 50. Zbierski A., Dalsze badania archeologiczno - archotektoniczne w twierdzy nadmorskiej w Wisłoujściu, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 151, seria Architektura, z.X, 1970.

Twierdza Giżycko

 1. Biskup K., Der Bau der Festung Lötzen, Schriftenreihe Festungsforschung, Bd. 5, Wesel 1986.
 2. Biskup K., Budowa Twierdzy Giżyckiej, [w:] Europa orientalis: Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność, [red.] Karpus Z., Kempa T., Michaluk D., Toruń 1996.
 3. Biskup K., Wstępne Rozpoznanie Zasobu Fortyfikacji XIX- i XX-wiecznych na obszarze d. Prus Wschodnich, Infort, nr 1(11), 1996.
 4. Biskup K., Pruskie festy w Polsce, Infort, nr 1(6), 1994.
 5. Biskup K., Pancerna kopuła obserwacyjna WT i pancerna kopuła obserwacyjna (lekka) WT-L, mpis., Toruń 1995.
 6. Biskup K., Pruskie pancerze eksperymentalne jako polski eksponaty, Infort, nr 1(16), 2000.
 7. Biskup K., Rużewicz W., System odwodnienia budynków koszarowych w Twierdzy Giżyckiej, mpis., Toruń 1995.
 8. Chodakowski R., Rola struktur pozarządowych w ochronie zabytków na przykładzie Twierdzy Boyen, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 9. Faliszewski A., Łach W., Twierdza Boyen, Giżycko 1987.
 10. Fuglewicz S., Fortyfikacje Giżyckiego Rejonu Umocnionego na Odcinku Kruklanki, Infort, nr 3(10), 1995.
 11. Fuglewicz S., Twierdza Boyen w Giżycku, mpis., Warszawa 1990.
 12. Głuszek C., Twierdza Boyen jako poligon konserwatorski, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 13. Głuszek C., Molski P., Park kulturowy - Twierdza Boyen. Studium konserwatorskich uwarunkowań zagospodarowania i dostępności inwestycyjnej obszaru twierdzy, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 14. Markiel C., Teufelwerder - "Fort Lyck", Infort, nr 1(20), 2002.
 15. Molski P., Ochrona umocnionego obszaru jezior mazurskich. Granice fortecznego parku kulturowego - Twierdza Giżycko, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 16. Molski P., Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce. Seria Architektur nr 3, Warszawa 2007.
 17. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 18. Rużewicz W., Spalenie spichrza w Giżyckiej "Feste Boyen", Infort, nr 2(12), 1996.
 19. Rużewicz W., Umocnienia przesmyku pod Giżyckiem z lat 1913 - 1914, Infort, nr 1(16), 2000.
 20. Strażewicz W., Twierdza Boyen a perspektywy rozwoju powiatu giżyckiego, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 21. Szczotko B., Prace Konserwatorskie w Twierdzy Giżycko, Infort, nr 3(10), 1995.
 22. Szczotko B., Twierdza Giżycka. Przewodnik po twierdzy, Giżycko 1998.
 23. Szczotko B., Współpraca z samorządami terytorialnymi w zakresie ochrony zabytków na przykładzie Twierdzy Boyen, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 24. Toeppen Max, Historia Mazur, Olsztyn 1995
 25. Zienda - Żywiczyńska E., Żywiczyński A., Twierdza Boyen. Rozpoznanie konserwatorskie, mpis., Suwałki 1990.
 26. Żywieczyński A., Fort Lyck - fryderycjańskie umocnienia w systemie jezior mazurskich, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 27. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.

Twierdza Głogów

 1. Eckert W., Fortyfikacje Głogowa, Zielona Góra 2006.
 2. Eckert W., Twierdza Głogów, Fortyfikacja t.V, 1998.
 3. Eckert W., Twierdza Głogów w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej (XVII-XXw.), mpis., Zielona Góra 1992.
 4. Golachowski S., Głogów. Studium historyczne XVI i XIX wieku, mpis., Warszawa - Wrocław 1954.
 5. Kaczkowski M., Głogów, [w:] Studium historyczne z wytycznymi projektowania urbanistycznego, mpis., Głogów 1977.
 6. Kutzner M., Głogów, [w:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i Dolną Wartą, Zielona Góra 1979.
 7. Mazurek Z., Głogów pod panowaniem Prus i Rzeszy Niemieckiej (1740-1945), Historia garnizonu Głogów, Głogów 1991.
 8. Minsberg F., Geschichte der Stadt und Festung Gross Glogau, Gross Glogau 1853.
 9. Motyl K., Zasoby architektury obronnej w Głogowie, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 10. Motyl K., Rys historyczny głogowskich fortyfikacji, Forteca, nr 1(4), 1998.
 11. Motyl K., Głogowski Blok Koszarowy, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 3, 1997.
 12. Motyl K., Głogowskie tajemnice - mity i fakty, Odkrywca, nr 3(9), 1999.
 13. Motyl K., Ostatnie lata twierdzy Głogów 1918-1945, mpis., Zielona Góra 1992.
 14. Motyl K., Rys historyczny głogowskich fortyfikacji, Forteca, nr 1(4), 1998.
 15. Motyl K., Eckert W., Propozycje adaptacji reliktów głogowskich fortyfikcji. Chodniki kontrminowe, kazamaty, mpis., Zielona Góra 1997.
 16. Motyl K., Inwentaryzacja reliktów umocnień bastionowych twierdzy głogowskiej, mpis., Szprotawa 1991.
 17. Motyl K., Skrobucha A., Szańce i forty Głogowa, R-20. Niezależna Gazeta Zrzszonych i Niezrzeszonych Bunkrowców, nr 6, 1995.
 18. Motyl K., Jabol(?), Siena(?), Twierdza Głogów - Festung Glogau, R-20. Niezależna Gazeta Zrzszonych i Niezrzeszonych Bunkrowców, nr 5, 1992.
 19. Rokaszewicz R., Obraz Twierdzy Głogów w zbiorach ikonograficznych, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 20. Romanow J., Głogów - forteczny blok koszarowy. Badania archeologiczno - architektoniczne, Wrocław 1990.
 21. Sadowski J., Twierdza Głogów - lata 1740 - 1814, Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, nr 2, 1993.

Twierdza Grudziądz

 1. Biskup K., Fortyfikacje Dolnej Wisły w przededniu I wojny światowej, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 2. Biskup K., Pruskie festy w Polsce, Infort, nr 1(6), 1994.
 3. Biskup K. Twierdza Grudziądz na Przełomie XIX i XX w., Rocznik Grudziądzki, nr 10, 1992.
 4. Biskup K., Cytadela Grudziądzka - Ćwiczebne Dzieło Szturmowe, Infort, nr 2(3), 1992.
 5. Pruskie pancerze eksperymentalne jako polski eksponaty, Infort, nr 1(16), 2000.
 6. Biskup K., Narębski L., Die Zitadelle Graudenz, Grudziądz 1996.
 7. Ehrhardt T., Graudenz. Geschichtsbilder aus dem preussischem Weichselland - 1235/1945, Beiträge zur Geschichte Westpreussens. Zeitschrift des "Coppernicus-Vereinigung zur Pflege der Heimatkunde und Geschichte Westpreussens e.V.", nr 1, Münster 1967.
 8. Ehrhardt T., Die Brückenkopfbefestigungen der Weichselline, Westpreussens Jahrbuch, t.XIX, 1969.
 9. Fischer P., Graudenz und Feste Courbiere, Grudziądz 1902.
 10. Franczak J., Fortyfikacje Frudziądza - Fahrpanzer, Kurier Grudziądzki, nr 3 (61), 2007.
 11. Franczak J., Fortyfikacje Grudziądza - Bateria na Lotnisku, Kurier Grudziądzki, nr 1 (59), 2007.
 12. Franczak J., Baterie 10cm SL - nieudany eksperyment, Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 3, 2006.
 13. Franczak J., Schron "Baterii Północ" Twierdzy Grudziądz, Forteca, nr 4(15), 2003.
 14. Grabowski W., Fort Wielka Księża Góra pierwowzorem pruskiej "festy", Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 8, 2007.
 15. Grabowski W., Twierdza Grudziądz w strukturze fortyfikacji "linii Dolnej Wisły", Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 7, 2006.
 16. Grabowski W., Mała Księża Góra, Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 6, 2006.
 17. Grabowski W., Fahrpanzer - przewoźna wierzyczka pancerna, Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 4, 2006.
 18. Grabowski W., Dzieło Rogowe. Historia, struktura i postulaty konserwatorskie, Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 2, 2006.
 19. Grabowski W., Zarys dziejów fortyfikacji grudziądzkich, Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 1, 2005.
 20. Krzyś J., Grudziądzka twierdza, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 21. Narębski L., Fortyfikacje twierdz Toruń, Chełmno, Grudziądz na przełomie XIX i XX w., [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 22. Sobczak K., Wyzwolenie Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza w ofensywie Armii Radzieckiej w początkach 1945r., Zapiski Historyczne, z.1, 199?.
 23. Twierdza Grudziądz. Przewodnik po wewnętrznym pierścieniu fortecznym, Grudziądz 2007.
 24. Żebrowski M., Schrony na Rządzu, Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 5, 2006.

Twierdza Ingolstadt

 1. Bauer K., Fort IV "Max Emanuel", Forteca, nr 2(5);3-4(6-7), 1998.

Twierdza Kłodzko

 1. Bałazy - Weryh J., Cieśla T., Grabowski J., Twierdza Kłodzka. Fakty i mity, Kłodzko 1999.
 2. Bukal G., Twierdza Kłodzko w ujęciu historycznym, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 3. Dominas P., Militarne aspekty kolei, Odkrywca, nr 2 (109), 2008.
 4. Legendziewicz A., Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku - stan zachowania, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 5. Małachowicz E., Fortyfikacje pasma Sudetów, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 6. Małachowicz M., Fortyfikacje przełęczy Sudetów, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 7. Małachowicz M., Kłodzko - forteczny park kulturowy, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 8. Osowski E., Założenia programowe ochrony i zagospodarowania twierdzy kłodzkiej, mpis. (BN MZK), Kłodzko 2000.
 9. Rudysz - Toczyńska K., Powojenne problemy z Kłodzką Twierdzą, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 10. Rzytki M., Rewitalizacja Żurawia, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 11. Rzytki M., Weber K., Twierdza Kłodzko. Zespół poforteczny jako ośrodek edukacyjno - wychowawczy dla młodzierzy, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 12. Sakaluk R., Twierdza Kłodzka, Kłodzko 1986.

Twierdza Kołobrzeg

 1. Kroczyński H., Twierdza Kołobrzeg, Warszawa 1998.
 2. Kroczyński H., Relikty nowożytnej twierdzy kołobrzeskiej we współczesnej architektórze miasta, Kołobrzeg 1993.
 3. Rubow O., Stadt und Festung Kolberg, Kolberg 1936.

Twierdza Kostrzyn

 1. Balcerzak G., Fantom Twierdzy i Miasta, [w:] De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość Twierdzy Kostrzyn, [red.] Mykietów B., Tureczek M., Kostrzyn-Zielona Góra 2004.
 2. Biermann F., Gebuhr R., Szańce polowe okresu baroku w brandenburskim dorzeczu Odry , [w:] Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn. Twierdza - ludzie - kultura, [red.] Mykietów B., Sanocka K., Tureczek M., Kostrzyn 2005.
 3. Biskup K., Die Festung Küstrin im 16. Jahrhundert, Schriftenreihe Festungsforschung, Bd. 4, Wesel 1985.
 4. Braun V., Gosch F., Rogge M., Kostrzyn: Miasto - twierdza i forty twierdzy pierścieniowej, Die Festung Heft 8.
 5. Czarnuch Z., Z dziejów militaryzacji mentalności mieszkańców Prus od XVII do początku XX wieku na przykładzie społeczności Ziemi Torzymskiej i ziem sąsiednich, [w:] Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn. Twierdza - ludzie - kultura, [red.] Mykietów B., Sanocka K., Tureczek M., Kostrzyn 2005.
 6. Kohlase F., Upadek Kostrzyna w roku 1945, [w:] De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość Twierdzy Kostrzyn, [red.] Mykietów B., Tureczek M., Kostrzyn-Zielona Góra 2004.
 7. Mykietów B., "Takie sobie miasto i nad wyraz wspaniała twierdza". Opis XVII-wiecznego Kostrzyna w norymberskim starodruku, [w:] Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn. Twierdza - ludzie - kultura, [red.] Mykietów B., Sanocka K., Tureczek M., Kostrzyn 2005.
 8. Nesterowicz T., Kostrzyn - historia militarna do XIX wieku, [w:] De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość Twierdzy Kostrzyn, [red.] Mykietów B., Tureczek M., Kostrzyn-Zielona Góra 2004.
 9. Piątkowski J., Oblężenie, bombardowanie i zniszczenie Kostrzyna w sierpniu 1758 roku, [w:] De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość Twierdzy Kostrzyn, [red.] Mykietów B., Tureczek M., Kostrzyn-Zielona Góra 2004.
 10. Podruczny G., Źródła do historii twierdzy Kostrzyn w archiwum Service Historique des Armee de Terre w Vincennes Quellen zur Geschichte der Festung Küstrin im Archiv Service Historique des Armee de Terre in Vincennes , [w:] Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn. Twierdza - ludzie - kultura, [red.] Mykietów B., Sanocka K., Tureczek M., Kostrzyn 2005.
 11. Rychterski P., Ćwiczebny "pancerwerk" w Kostrzyniu, Infort, nr 1(21), 2004.
 12. Rychterski P., Ośrodek Szkolenia Saperów Küstrin a.O. Schron ćwiczebny "Panzerwerk", [w:] De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość Twierdzy Kostrzyn, [red.] Mykietów B., Tureczek M., Kostrzyn-Zielona Góra 2004.
 13. Rychterski P., Prefabrykacja w fortyfikacji na przykładzie schronów biernych typu IR-A i B Kostrzyńskiej Twierdzy Pierścieniowej, [w:] Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn. Twierdza - ludzie - kultura, [red.] Mykietów B., Sanocka K., Tureczek M., Kostrzyn 2005.
 14. Stankiewicz J., Twierdza Kostrzyn, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 15. Wichrowski M., Fort Sarbinowo, czyli rzecz o ślepych uliczkach ewolucji techniki, [w:] De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość Twierdzy Kostrzyn, [red.] Mykietów B., Tureczek M., Kostrzyn-Zielona Góra 2004.

Twierdza Koźle

 1. Bogdanowski J., Twierdza Koźle, Studia i materiały do historii wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 2. Bogdanowski J., Twierdza w Koźlu, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.VII. Województwo Opolskie z.5 Powiat Koźle, 1965.
 3. Legendziewicz A., Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku - stan zachowania, Fortyfikacja, t.XII, 2000.

Twierdza Królewiec

 1. Biesiadka J, Wojciechowski M., Bramy Twierdzy Królewiec, cz.1, Odkrywca, nr 2(19), 2000
 2. Biesiadka J, Wojciechowski M., Bramy Twierdzy Królewiec, cz.2, Odkrywca, nr 3(20), 2000
 3. Kawa K., Królewiec - Königsberg - Kaliningrad XIX-wieczna twierdza we współczesnym mieście, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.

Twierdza Malbork

 1. Biskup K., Fortyfikacje Dolnej Wisły w przededniu I wojny światowej, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 2. Biskup K., Twierdza Malbork 1899 - 1915, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 3. Mamuszka F., Budowle obronne Ziemi Gdańskiej, Gdańsk 1966.
 4. Rąd R., Malbork 1945. Relacja z obrony zamku, Militaria i Fakty, nr 4 (14), 2002.

Mutzig - Molsheim

 1. Bour B., Grupa fortowa Kaiser Wilhelm II, Infort, nr 1(21), 2004

Twierdza Nysa

 1. Basiaga M., Rewitalizacja Fortu nad Bielawką, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 2. Bogdanowski J., Twierdza w Nysie, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 3. Cempa T., Projekt rewaloryzacji Reduty Kardynalskiej w Nysie, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 4. Legendziewicz A., Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku - stan zachowania, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 5. Małachowicz E., Fortyfikacje pasma Sudetów, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 6. Małachowicz M., Rewaloryzacja fortu "Blokhauzschanze" w Nysie, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 7. Małachowicz M., Nysa - obwałowania wysokie - rozpoznanie zespołu fortyfikacji pod względem ochrony konserwatorskiej oraz analiza dostępności inwestycyjnej (opracowania dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego gminy), Fortyfikacja, t. VI, 1999.
 8. Małachowicz M., Twierdza Nysa - stan zachowania, wartości, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 9. Niedźwiecka - Filipiak, Potyrała J., Kamiński R., Pluskota M., Krajobrazowa trasa turystyczna po Twierdzy Nysa, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 10. Potyrała J., Niedźwiecka - Filipiak I., Krajobrazowe walory Fortu Prusy na terenie Twierdzy Nysa, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.

Twierdza Poznań

 1. Adamczewski L., Piwniczny schron, Odkrywca, nr 2 (109), 2008.
 2. Baliński M., Trasa turystyczna na Cytadeli Poznańskiej, mpis (Poznań 2002).
 3. Biesiadka J., Gawlak A., Kucharski Sz., Wojciechowski M., Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.
 4. Biesiadka J., Wojciechowski M., Bramy Twierdzy Poznań, Odkrywca, nr 4(10), 1999
 5. Biesiadka J., Wojciechowski M., Twierdza Poznań w XIX wieku - część I: twierdza poligonalna, Forteca, nr 1(8), 2002.
 6. Biesiadka J., Wojciechowski M., Twierdza Poznań - część II: Twierdza fortowa 1876 - 1914 (odcinek 1), Forteca, nr 2(9), 2002.
 7. Biesiadka J., Wojciechowski M., Twierdza Poznań - część II: Twierdza fortowa 1876 - 1914 (odcinek 2), Forteca, nr 3 (10), 2002.
 8. Bilski A., Cegielnie forteczne, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 9. Bilski A., Kanoniczak T., Magazyny prochu i laboratoria twierdzy Poznań, mpis (Poznań 2000).
 10. Bilski A., Kanoniczak T., Wojenne magazyny prochu K.P.M. I i II w Forcie Winiary, mpis (Poznań 2000).
 11. Bilski A., Kanoniczak T., Inwentaryzacja Cytadeli Poznańskiej, mpis (Poznań 1998).
 12. Bilski A., Kanoniczak T., Inwentaryzacja pozostałości Reduty I, mpis (Poznań 1998).
 13. Bilski A., Kanoniczak T., Inwentaryzacja pozostałości blokhauzu drogi krytej przeciwskarpy Rawelinu I Fortu Winiary, mpis (Poznań 1999).
 14. Bilski A., Inwentaryzacja pozostałości blokhauzu rawelinu I, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 15. Dąbrowski K., Pozostałości fortyfikacji poligonalnych Twierdzy Poznań 1828-1869 w świetle nowych danych archeograficznych, praca magisterska - UAM, 2007.
 16. Dąbrowski K., Dąbrowski Sz., Zapomniane podziemia - Twierdza Poznań wciąż odkrywa tajemnice, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 17. Dąbrowski K., Dąbrowski Sz., Stemple cegielniane na murach fortyfikacji poligonalnych Twierdzy Poznań, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 18. Dzięciołowski R., Janyszek S., Szubert A., Fortyfikacje oczami przyrodnika. Jak chronić to, co cenne, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 19. Erban J., Podzwonne dla Cytadeli Poznańskiej, mpis (Bolesławiec 1973).
 20. Erban J., Podzwonne dla Cytadeli Poznańskiej cz.1, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 21. Erban J., Podzwonne dla Cytadeli Poznańskiej cz.2, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 3 (3), 2003.
 22. Grzeszczuk-Brendel H., Josef Stübben. Rozplanowanie terenów pofortecznych w Poznaniu, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 23. Inglot Z., Poligon w Biedrusku cz.1, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (1), 2002.
 24. Inglot Z., Poligon w Biedrusku cz.2, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 25. Inglot Z., Betonowe giganty, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 3 (3), 2003.
 26. Janiszewski Z., Reduta znowu zdobyta, Odkrywca, nr 10(45), 2002.
 27. Józefowicz F., Cytadela w Poznaniu, mpis (Poznań 1973).
 28. Kanoniczak T., Szłapka J., Bramy komunikacyjne Fortu Winiary (Cytadeli Poznańskiej), Forteca, nr 4 (11), 2002.
 29. Kanoniczak T., Reduta I - Studium konserwatorsko-historyczne, mpis (Poznań 1988).
 30. Kanoniczak T., Reduta I Fortu Winiary, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (1), 2002.
 31. Kanoniczak T., Inwentaryzacja pozostałości Reduty I, mpis (Poznań 2002).
 32. Kanoniczak T., Ocena "Studium zagospodarowania Cytadeli Poznańskiej", mpis (Poznań 2002).
 33. Kanoniczak T., Blokhauzy drogi krytej, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 34. Kanoniczak T., Magazyny prochu twierdzy pierścieniowej Poznań, mpis (Poznań 2000).
 35. Kanoniczak T., Magazyny prochu twierdzy poligonalnej Poznań, Infort, nr 1(21), 2004.
 36. Kanoniczak T., Szłapka J., Bramy komunikacyje Fortu Winiary, mpis (Poznań 2002).
 37. Kanoniczak T., Szłapka J., Inwentaryzacja przejścia pod mostem kolejowym na Warcie (przy Tamie Garbarskiej), mpis (Poznań 2002).
 38. Karalus M., PzKpfw VI "Tygrys" w Poznaniu, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (1), 2002.
 39. Karalus M., Grupa Bojowa "Warta", Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 40. Karolczak W., Utrudnienia komunikacyjne w poznańskiej twierdzy od połowy XIX wieku do 1914 roku, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 41. Karolczak Z., Brama Wroniecka w Poznaniu. Węzeł obronny północnego wjazdu do miasta w świetle badań archeologicznych, Barbakan, nr 1(2), 1995.
 42. Karolczak Z., Średniowieczna Brama Wodna w Poznaniu. Wyniki badań archeologicznych, Barbakan, nr 0 (1), 1995.
 43. Karwat J., Spolszczenie nazw fortów poznańskich, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 44. Kodym-Kozaczko G., Kozaczko G., Pruskiedortyfikacje Poznania w planach ogólnych w XX wieku, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 45. Kornaszewki J., Sporakowski G., Walka o kaponierę, Barbakan, nr 1(3), 1998.
 46. Linette E., Cytadela w Poznaniu, mpis (mpis: zbiory MKZ, Poznań 1965).
 47. Maćkowiak P., Fort pośredni IXa w Poznaniu. Studium historyczno - architektoniczne, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (2), 2003.
 48. Maćkowiak P., Dębieckie fortyfikacje, Kronika Miasta Poznania, nr 1, 2004.
 49. Maćkowiak P., Rowerem po forach, Forteca, nr 4(15), 2003.
 50. Maćkowiak P., Twierdza poligonalna w Poznaniu, Przegląd Wielkopolski, nr 4, 2004.
 51. Maćkowiak P., Schrony przeciwlotnicze pod placem Wolności w Poznaniu, Przegląd Wielkopolski, nr 2, 2005.
 52. Maćkowiak P., Nazwy fortów zewnętrznego pierścienia umocnień twierdzy w Poznaniu, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 53. Maćkowiak P., Czwarty raz po forach, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 54. Olejnik K., Z wojennej przeszłości Poznania, Poznań 1982.
 55. Pasternak P., Schrony przeciwlotnicze (cz. I), Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 3 (3), 2003.
 56. Pilarczyk Z., Wpływ budownictwa obronnego na rozwój miasta na przykładzie Poznania od X do XVIII wieku, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 57. Pilarczyk Z., Średniowieczne fortyfikacje Poznania we współczesnym krajobrazie miasta, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 3 (3), 2003.
 58. Piechowiak P., Twierdza Poznań, Mówią Wieki, nr 12, 1979.
 59. Polak B., Fortyfikacje poznańskie, Poznań 1988.
 60. Prumers R., Die Stadt Posen in sudpreussicher Zeit, Poznań 1912
 61. Przybyła E., Fortyfikacje Poznańskie - Dzieło rdzenne - Fort Winiary czyli Cytadela - najnowsze ustalenia, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (10), 2001.
 62. Rezler M., Pułki garnizonu poznańskiego. Wielkie jednostki (cz.I), Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 3 (3), 2003.
 63. Różańska A., Rybak K., Twierdza Warszawa, Twierdza Poznań - rola fortyfikacji w kształtowaniu zieleni miejskiej, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 64. ??????.?, Niezwykłe dzieje poznańskiej kaponiery, Kronika Miasta Poznania, nr 1, 1996.
 65. Stiller J., Koncepcja zagospodarowania Fortu VI w Poznaniu, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 66. Stiller J., Koncepcja rewaloryzacji reliktów fortyfikacji - Cytadela Poznańska, Poznań 2000.
 67. Stiller J., Zachowane relikty fortyfikacji - Fort Winiary, Poznań 2000.
 68. Stiller J., Koncepcja rewitalizacji Reduty I, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (1), 2002.
 69. Stiller J., Wizualizacja rysunkowa Cytadeli Poznańskiej, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (1), 2002.
 70. Stiller J., Bastion Colomb, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 71. Stiller J., Wizualizacja rysunkowa Bastionu III Grolman, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 3 (3), 2003.
 72. Stiller J., Bastion "Colomb" adaptacja do nowych funkcji obiektu fortyfikacji XIX-wiecznych, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 73. Szłapka J., Droga wojskowa dla pieszych na moście kolejowym przy Tamie Garbarskiej, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (1), 2002.
 74. Szłapka J., Furta Grobelna, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 75. Wilkaniec A., Fortyfikacje zaczątkiem powstania założeń zieleni miejskiej - proces przejmowania przez miasto Poznań terenów fortecznych na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 76. Wilkaniec A., Przykłady adaptacji zieleni związanej z fortyfikacjami na przykładzie miasta Poznania, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 77. Wilkaniec A., Zieleń dróg fortecznych, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 78. Wilkaniec A., Zieleń twierdzy fortowej, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 3 (3), 2003.
 79. Wolf A., Zdobycie Cytadeli poznańskiej, Warszawa 1976.
 80. Zątek W., Poznańskie forty jako uzytki ekologiczne, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.

Twierdza Srebrna Góra

 1. Aumann A., Silberberg und das "Schlesische Gibraltar", Srebrna Góra 1908.
 2. Bleyl W., Silberberg die Passfestung Schlesiens, Wrocław 1938.
 3. Brauner E., Die Beschissung der Festunf Silberberg im Jahre 1869, Świdnica 1911.
 4. Broniewski T., Srebrna Góra, Wrocław 1974.
 5. Broniewski T., Srebrna Góra na Dolnym Śląsku, Wrocław 1969.
 6. Dębicki J., Fritza Reutera pobyt w twierdzy srebrnogórskiej, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 7. Eysymontt R., Śląskie "koszary mieszkalne" przełomu XVIII i XIX w. - kilka przykładów, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 8. Felkel R., Restauracja Twierdzy Srebrna Góra w latach 1925-1937, Forteca, nr 4 (19), 2004.
 9. Felkel R., Jelitto A., Geschichte der Stadt und Festung Silberberg, Ząbkowice Śląskie 1929.
 10. Gróżlewski J., Wizerunek twierdzy na srebrnogórskich pocztówkach, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 11. Kania A., Rewaloryzacja Fortu Rogowego i jego esplanady, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 12. Kisiel R., Strategiczne znaczenie Srebrnej Góry w okresie wojen śląskich 1740-1763, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 13. Knötel A., Silberbergs Belagerung im Jahre 1807, Lipsk 1896.
 14. Kornedki, Złoty Stok, Srebrna Góra, Wrocław 1980.
 15. Legendziewicz A., Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku - stan zachowania, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 16. Lekmann D.P., Stadt und Festung Silberberg, Ząbkowice Śląskie 1898.
 17. Lewicka-Cempa M., Twierdza Srebrnogórska, mpis (Wrocław 1973).
 18. Lewicka-Cempa M., Twierdza w Srebrnej Górze. Problemy ochrony konserwatorskiej. Dzieje warowni, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 19. Lewicka-Cempa M., Twierdza w Srebrnej Górze - problemy ochrony, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 20. Lewicka-Cempa M., Wstępne wnioski konserwatorskie dla całego zespołu budowli obronnych Twierdzy w Srebrnej Górze, mpis (mpis: WKZ Wałbrzych, Warszawa 1985).
 21. Ligarski S., W cieniu twierdzy: lata 40 i 50 XXw., [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 22. Małachowicz E., Fortyfikacje pasma Sudetów, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 23. Małachowicz M., Fortyfikacje przełęczy Sudetów, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 24. Małachowicz M., Idea donżonu w fortyfikacji pruskiej, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 25. Małachowicz M., Detal i wyposażenie w fortyfikacji pruskiej, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 26. Maszkowski P., Żołnierze Mannerheima w Srebrnej Górze, Odkrywca, nr 2 (109), 2008.
 27. Pietrzyk T., Akcja "Srebrna Góra", [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 28. Pisarski G., Echa prasowe z 1807r., [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 29. Pisarski G., Srebrnogórska tragedia Finów w 1944r., [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 30. Podruczny G., Niezrealizowane koncepcje twierdzy srebrnogórskiej, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 31. Przerwa T., Turystyczne aspekty Twierdzy Srebrnogórskiej, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 32. Przerwa T., Twierdza srebrnogórska oczami podróżników, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 33. Radzikowska-Ruhland K., Bawarskie oblężenie Srebrnej Góry, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 34. Slavík J., Pevnost Silberberg, Novodobě Fortifikace, nr 5, 2000.
 35. Sroka P., Oflag VIII "b" - historia i legenda, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 36. Stojak W., Twierdza Fryderyka Wielkiego, Odkrywca, nr 9(44), 2002.
 37. Tschope H., Silberberg das Schlesische Gibraltar Guda Obend, 1913.
 38. Wichrowski M., Okiem stratega: Fortyfikacja w dydaktycznych pismach wojskowych Fryderyka Wielkiego, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 39. Wild P., Pomnik historii. Twierdza Srebrna Góra, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 40. Wild P., Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.

Twierdza Szczecin

 1. Magdoń J., Pozostałości pruskich fortyfikacji Szczecina u schyłku XX wieku. Próba charakterystyki, Przegląd Zachodniopomorski, t.XV (XLIV) z.3, 2000.
 2. Magdoń J., Twierdza Szczecin w okresie wojen napoleońskich (1806 - 1813), Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN, t.XLIII/1, Kraków 2000.
 3. Magdoń J., Zieleń Twierdzy Szczecin. Projekt - realizacja - pozostałości, [w:] Zamki. Miasta warowne. Ogrody. Relacje historycznych założeń fortyfikacyjnych oraz terenów zielonych w miastach zabytkowych, [red.] Bogdanowski J., Holewiński M., Kraków 2002.
 4. Stelmach M., Dwa nieznane plany Szczecina z 1873 i 1879 roku, Przegląd Zachodniopomorski, t.XX z.3, 1976.
 5. Stelmach M., Plany twierdzy Szczecin, w: Kartografia forteczna, [red.] Tomczak A., Warszawa 1991.
 6. Stelmach M., Powstanie Nowego Miasta w Szczecinie (1845-1869), w: Historia i archiwistyka, Toruń - Warszawa 1992.
 7. Zilm F., Die Festung und Garnison Stettin, Osnabrück 1988.

Twierdza Świdnica

 1. Biskup K., Flesza Nowomłyńska w Świdnicy. Historia i współczesne uwarunkowania konserwatorskie, Infort, nr 2(12), 1996.
 2. Małachowicz E., Fortyfikacje pasma Sudetów, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 3. Schubert H., Bilder aus der Geschichte der Stadt Schweidnitz, Schweidnitz ????.
 4. Skórski W., Twierdza Świdnicka w świetle reliktów kubaturowych oraz zachowanych podziałów własnościowych, Fortyfikacja, t.V, 1998.

Twierdza Świnoujście

 1. Bade O., Borun M., Wnioski i uwagi z kwerendy archiwalnej fortyfikacji świnoujścia dotyczącej obiektów powstałych w II połowie XIX wieku oraz I połowie XX wieku, przeprowadzonej w zbiorach sześciu archiwów polskich i niemieckich, Fortyfikacja, t.XVI., Warszawa 2004.
 2. Biranowska-Kurtz A., Morska Twierdza Świnoujście. Historia i rozwój przestrzenny, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 3. Biranowska-Kurtz A., Opracowanie konserwatorskie o zachowanych świnoujskich umocnieniach wojskowych, [w:] Koncepcja rewaloryzacji świnoujskiego rejonu umocnionego, mpis (Szczecin 2004).
 4. Biranowska-Kurtz A., Świnoujście. Fortyfikacje nowożytne w planach, projektach i rycinach, mpis.
 5. Biranowska-Kurtz A., Świnoujście. Studium historyczno-urbanistyczne, mpis (mpis: Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie, Szczecin).
 6. Biranowska-Kurtz A., Świnoujście. Fort Anioła (Fort III), mpis (szczecin).
 7. Borun M., Główne założenia "Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej trasy turystycznej fortyfikacji świnoujścia", stanowiącej część "Koncepcji turystycznego udostępnienia zespołu zabytkowych fortyfikacji w Świnoujściu", Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 8. Bujas P., Maksymiuk T., Koncepcja rewaloryzacji zespołu fortyfikacji Świnoujścia. Wprowadzenie - tło działań, metoda, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 9. Cykalewicz T., Park kulturowy "Świnoujskie Forty" oraz Świnoujski Rejon Umocniony z punktu widzenia warsztatu planistycznego, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 10. Cykalewicz T., Fort Anioła. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana zespołu Fortu Anioła w Świnoujściu, mpis (mpis: Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie, Szczecin 2002).
 11. Kotuniak W., Zachodni fort artyleryjski w Świnoujściu, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 12. Kośmider P., Fort "Anioła" Świnoujście, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 13. Laskowski P., Bateria nadbrzeżna Henningsen. Świnoujście - 1922-1945, Militaria XX wieku, 6 (21), 2007.
 14. Laskowski P., Wroński A., Świnoujskie Fortyfikacje. Przewodnik, Świnoujście 1999.
 15. Maćkowiak P., Fort Anioła w Świnoujści i Zamek Św. Anioła w Rzymie - podobieństwa i różnice, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 16. Perzyk B., Bateria "Goeben" (3 x 283mm) w Świnoujściu, 1938-1942, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 17. Perzyk B., Baterie przeciwlotnicze niemieckiej marynarki 1937-1945, Archeologia Wojskowa, nr 2;6, 1993;1995.
 18. Perzyk B., "Forteczne Parki Kulturowe" a świnoujskie zabytki "architektury obronnej", Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 19. Piotrowski C., Woźniakowski A., Bateria nadbrzeżna "Vineta", Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 20. Piwowarczyk P., Fort Gerharda i Towarzystwo Naukowe im. Karola Estreichera w Świnoujuściu, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 21. Strzok I., Świnoujskie fortyfikacje w materiałach wywiadowczych francuskiego korpusu wojsk inżynieryjnych, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 22. Tymbarski K., Koncepcja zagospodarowania turystycznego Świnoujskiego Rejonu Umocnionego, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 23. Wein S., Wein F., Die 28cm Batterie Goeben - Husöen Fortifikation - Sonderausgabe 5, 1997.

Twierdza Toruń

 1. Atlas Twierdzy Toruń, Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń, zeszyt 1, Toruń 2005.
 2. Atlas Twierdzy Toruń, Fort Kolejowy, zeszyt 2, Toruń 2006.
 3. Atlas Twierdzy Toruń, Fort Jakuba, zeszyt 3, Toruń 2007.
 4. Aleksandrowicz - Witold A., Wrażenia z odbioru od Niemców Twierdzy Toruń od 10 do 18 stycznia 1920r., [w:] Księga Pamiątkowa Bractwa Strzeleckiego w Toruniu, Toruń 1927.
 5. Belostyk R., Projekt czy projekty gen. Chasseloup - Laubert. Rozbudowa twierdzy Toruń w latach 1807-1809, Zapiski Historyczne, t.45 z.4, 1980.
 6. Belostyk R., Thorn a l'epoque napoleonienne (1807-1813). Le siege de 1813, Etudes Napoleoniennes, nr 31/34, 1994.
 7. Belostyk R., Napoleońska Twierdza Toruń, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 8. Belostyk R., Budowa fortyfikacji na ziemiach Księstwa Warszawskiego 1806 - 1807, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XXV, 1982.
 9. Biskup K., Fortyfikacje Dolnej Wisły w przededniu I wojny światowej, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 10. Biskup K., Twierdza Toruń, Mówią Wieki, nr 7, 1969.
 11. Biskup K., Twierdza Toruń - obwód wewnętrzny 1814 - 1914, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 12. Biskup K., Twierdza fortowa Toruń 1877 - 1914, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 13. Biskup K., Fortyfikacje pancerne w Twierdzy Toruńskiej, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 14. Biskup K., Pruskie pancerze eksperymentalne jako polskie eksponaty, Infort, nr 1(16), 2000.
 15. Biskup K., Narębski L., Analiza obiektów fortechnych pierścienia zewnętrznego twierdzy Toruń, mpis (mpis: Urząd Konserwatora Miejskiego w Toruniu, Toruń 1972).
 16. Biskup K., Narębski L., Fort pośredni IX w Toruniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 321, seria Architektura, z.XX, 1981.
 17. Biskup K., Narębska B., Narębski L., Studium historyczno konserwatorskie pierścienia zewnętrznego twierdzy Toruń, mpis (mpis: Urząd Konserwatora Miejskiego w Toruniu, Gdańsk-Kalisz-Toruń 1993).
 18. Biskup K., Narębski L., Rutkowski L., Forty Toruńskie, Toruń 1975.
 19. Biskup K., Stankiewicz J., Twierdza Toruń cz.I, Zapiski Historyczne, t.37 z.4, 1972.
 20. Biskup K., Stankiewicz J., Twierdza Toruń cz.II, Zapiski Historyczne, t.38 z.1, 1973.
 21. Biskup K., Stankiewicz J., Twierdza Toruń cz.III, Zapiski Historyczne, t.38 z.4, 1973.
 22. Biskup K., Stankiewicz J., Twierdza Toruń cz.IV, Zapiski Historyczne, t.43 z.4, 1978.
 23. Biskup K., Stankiewicz J., W sprawie francuskich fortyfikatorów Torunia, Zapiski Historyczne, t.45 z.4, 1980.
 24. Ceynowa-Giełdoń M., Nienartowicz A., Roślinność fortyfikacji dawnej twierdzy Toruń. Przewodnik, Toruń 1994.
 25. Dybaś B., Burmistrza Henryka Strobanda polemiczne rozważania o finansowaniu budowy fortyfikacji w Toruniu w końcu XVI w., [w:] Między Padwą a Zamościem. Studia z historii sztuki i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kowalczykowi, Warszawa 1993.
 26. Dybaś B., Dzieje wojskowe Torunia w latach 1548-1600, [w:] Historia Torunia, [red.] Biskup M., t.2 cz.2, Toruń 1994
 27. Dybaś B., Henryka Strobanda projekt organizacji "fabryki wałów" (walgebewde) w Toruniu w końcu XVI wieku, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.37, 1995.
 28. Dybaś B., Nowożytne obwarowania Torunia - początki Twierdzy Toruń, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 29. Dybaś B., Początki nowożytnych fortyfikacji Torunia w świetle źródeł pisanych, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 30. Dybaś B., Początki nowożytnych fortyfikacji Torunia w świetle źródeł pisanych, Zapiski Historyczne, t.LIX z.1, 1994.
 31. Ehrhardt T., Die Brückenkopfbefestigungen der Weichselline, Westpreussens Jahrbuch, t.XIX, 1969.
 32. Fraś L., Dzieje fortecy toruńskiej, Ziemia, nr 7/9, 1933.
 33. Frycz J., Projekt rekonstrukcji murów obronnych w Toruniu, Toruń 1954.
 34. Gąsiorowski E., Fortyfikacje dawnej twierdzy Toruń, mpis (mpis: Urząd Konserwatora Miejskiego w Toruniu, Toruń 1968).
 35. Gąsiorowski E., Zespół obronny Bramy Starotoruńskiej, Nowy Toruń, nr 37, 1953.
 36. Gąsiorowski E., Mury miejskie w Toruniu, Toruń 1954.
 37. Giętkowski M., Twierdza Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, [w:] Atlas Twierdzy Toruń. Zeszyt 1: Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń, [red.] M. Biskup, L. Narębski, Toruń 2005.
 38. Giętkowski M., Twierdza Toruń w zbiorach centralnego Archiwum Wojskowego, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 39. Giętkowski M., Budowa twierdzy pierścieniowej w Toruniu, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 40. Giętkowski M., Karpus Z., Rezmer W., Twierdza Toruń. Stan w latach dwudziestych XX wieku. Dokumenty, Toruń 1998
 41. Giętkowski M., Karpus Z., Rezmer W., Twierdza Toruń. Stan w latach dwudziestych XX wieku. Dokumenty, Toruń 2001
 42. Gorzycki R., Źródła kartograficzne do dziejów twierdzy toruńskiej, mpis (mpis: Uniwesytet Mikołaja Koprnika, Toruń).
 43. Iwaszkiewicz T., Twierdza Toruń - rewitalizacja doświadczalnej baterii AB IV, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 44. Jakowlew W.W., Szmakow N.I., Fortyfikacja stała przed i w czasie I wojny światowej, Przasnysz 2004.
 45. Kasprzak K., Ruczyńska I., Koncepcja ochrony nietoperzy zimujących w obiektach Twierdzy Toruń, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 46. Klupsz L., Narębski L., Program ochrony obszarów pasa fortecznego Twierdy Toruń, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 47. Leager A., Thorn als Festung, Jahrbuch Thorner Heimatbund, Berlin 1938.
 48. Mańkowski A., Zarys dziejów Torunia po 1815 r. Dzieje Torunia, Toruń 1933.
 49. Narębski L., Twierdza Toruń w latach 1815-1945, [w:] Atlas Twierdzy Toruń. Zeszyt 1: Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń, [red.] M. Biskup, L. Narębski, Toruń 2005.
 50. Narębski L., Problem ochrony obszarów pasa fortecznego Twierdzy Toruń, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 51. Narębski L., Problematyka konserwatorska Fortu IV "Żółkiewskiego" w Toruniu, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 52. Narębski L., Fort IV Stefana Żółkiewskiego (Fort II-Yorck) w Toruniu, Toruń 1997.
 53. Narębski L., Pierścień zewnętrzny twierdzy Toruń - architektura, przestrzeń, środowisko, Przegląd regionalny, nr 1, 1994.
 54. Narębski L., Prezentacja opracowania "Studium historyczno - konserwatorskie pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń", Fortyfikacja, t.V, 1998.
 55. Narębski L., Zagadnienia ochrony pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń - architektura, przestrzeń, środowisko, Przegląd Regionalny, nr 1, 1995.
 56. Narębski L., Fortyfikacje twierdz Toruń, Chełmno, Grudziądz na przełomie XIX i XX w., [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 57. Narębski L., Forteczny park kulturowy Twierdzy Toruń - szansą na ochronę obszarową fortyfikacji toruńskich, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 58. Nawrocki Z., Nowożytne przekształcenia średniowiecznych fortyfikacji Torunia, Rocznik Toruński, t.24, 1997.
 59. Nawrocki Z., Problematyka adaptacji zabytków fortyfikacji do współczesnych celów na przykładach toruńskich, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 60. Nawrocki Z., Dzieje średniowiecznych murów obronnych w Toruniu od XV do XVIII w., [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 61. Nieuważny A.,Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona, Toruń 1995.
 62. Nieuważny A., Napoleońska Twierdza Toruń - stan badań, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 63. Nieuważny A., Rosyjscy inżynierowie wojskowi a Twierdza Toruńska 1813-1815, [w:] Europa orientalis: Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność, [red.] Karpus Z., Kempa T., Michaluk D., Toruń 1996.
 64. Nowak T., Oblężenie Torunia w 1658 r., Toruń 1930.
 65. Okęcki S., Bitwa o Toruń, Pomorze, nr 17, 1960.
 66. Okoński J., Fort IV w Toruniu jako obiekt turystyczny, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 67. Okoński J., Fort IV - obiekt turystyczny, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 68. Pokrzywnicki J., Wpływ kolei na fortyfikacje Torunia, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 69. Pokrzywnicki J., Fort Kolejowy, [w:] Atlas Twierdzy Toruń, zeszyt 2: Fort Kolejowy, [red.] M. Biskup, L. Narębski, Toruń 2006.
 70. Pokrzywnicki J., Fort Jakuba, [w:] Atlas Twierdzy Toruń, zeszyt 3: Fort Jakuba, [red.- M.Biskup, L. Narębski, Toruń 2007.
 71. Pokrzywnicki J., Tunek kolejowy w Toruniu, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 72. Pokrzywnicki J., Niektóre archiwalia i materiały drukowane dotyczące Twierdzy Toruń, [w:] Atlas Twierdzy Toruń. Zeszyt 1: Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń, [red.] M. Biskup, L. Narębski, Toruń 2005.
 73. Pomerenke L., Twierdza Toruń w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Charakterystyka źródeł w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu, [w:] Atlas Twierdzy Toruń. Zeszyt 1: Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń, [red.] M. Biskup, L. Narębski, Toruń 2005.
 74. Pomerenke L., Twierdza Toruń w kartografii, Toruń 1987.
 75. Pretorius K.G., Topographish - historisch - statistische Beschreibung der Stadt Thorn und ihres Gebietes, Thorn 1832.
 76. Rochniński M., Niemieckie fortyfikacje Torunia z 1944 roku, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 77. Rochniński M., Twierdza Toruń - Fort XIII. Obiekt zabytkowy na terenie jednostki wojskowej, Forteca, nr 2-3 (17-18), 2004.
 78. Rochański M., Myrta M., Stan obecny i perspektywy zagospodarowania Fortu IV Twierdzy Toruń, Forteca, nr 2, 1997
 79. Salmonowicz S., Toruń w latach wojny północnej 1700-1721, Mówią Wieki, nr 11, 1973.
 80. Sobczak K., Wyzwolenie północnych i zachodnich ziem polskich w 1945 r., Poznań 1971.
 81. Sobczak K., Wyzwolenie Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza w ofensywie Armii Radzieckiej w początkach 1945r., Zapiski Historyczne, z.1, 1965.
 82. Szymański W., Wojciechowski M., Polygonální tvrz Toruň, Novodobě Fortifikace, nr 6, 2001.
 83. Szymański W., Wojciechowski M., Fortová pevnost Toruň na konci XIX. století, Novodobě Fortifikace, nr 9, 2002.
 84. Stankiewicz J. O najdawniejszych planach miasta Torunia, Zapiski Historyczne, nr 45, 1980.
 85. Staszewski J., Dzieje wojenne Torunia. Dzieje Torunia, Toruń 1933.
 86. Staszewski J., Dzieje wojenne Torunia od roku 1794 do 1815, Dzieje Torunia, nr 1933.
 87. Staszewski J.,Wyprawa austriacka na Toruń i Pomorze w 1809 roku, Roczniki Historyczne, 1928.
 88. Strychalski J., Obrona Torunia w 1813 r., Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.X cz.1, 1964.
 89. Sułek L.A., Strategiczne znaczenie Wisły w wojnach napoleońskich, [w:] Rola militarna Wisły w dziejach Polski, cz.1, Warszawa 1992.
 90. Tomczak A., O najdawniejszych planach miasta Torunia, Zapiski Historyczne, t.45 z.3, 1980.
 91. Tomczak A., Plany Torunia z czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815), Zapiski Historyczne, t.38 z.1, 1973.
 92. Tomczak E., Twierdza Toruń w latach 1871-1920, mpis (mpis: Uniwesytet Mikołaja Koprnika, Toruń 1973).
 93. Tomczak E., Twierdza Toruń w XVII i XVIIIw., Rocznik Toruński, t.10, 1975.
 94. Tomczak E., Twierdza Toruń w średniowieczu, Rocznik Toruński, t.5, 1971.
 95. Tomczak E., Źródła kartograficzne do dziejów Torunia z przełomu XVIII/XIX w., Acta Uniwersitatea M. Copernica, z.9.
 96. Tomczak E., Źródła kartograficzne do oblężenia przez Szwedów Torunia w 1703 roku, Zapiski Historyczne, t.47 z.4, 1982.
 97. Tomczak E., Twierdza Toruń, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 98. Toruń. Atlas historyczny miast polskich, [red.] A.Czacharowski, Toruń 1995.
 99. Tyszewicz J., Stalag XX A. Obóz jeńców wojennych w Toruniu, Zapiski Historyczne, t.XLI z.1, 1976
 100. Wajda K., Gospodarka, rozwój przestrzenny i społeczeństwo Torunia w okresie budowy twierdzy fortowej w XIX wieku, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 101. Wojciechowski M., Toruń w latach I wojny światowej 1914-1918, Rocznik Toruński, nr 2, 1967.
 102. Wojtowicz J., Toruń pod pruskim panowaniem 1793 - 1806, Rocznik Toruński 1976.
 103. Ziółkiewicz A., Elementy obronne miasta Torunia, Jantarowe Szlakki, nr 35, 1981.

Twierdza Wrocław

 1. Legendziewicz A., Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku - stan zachowania, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 2. Małachowicz M., Kompanijne schrony bierne twierdzy Wrocław, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 3. Małachowicz M., Rewaloryzacja pozostałości dzieła Schneidera - kurtyny przy ul. Grodzkiej we Wrocławiu, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 4. Małachowicz M., Twierdza Wrocław z lat 1890 - 1914, Fortyfikacja t.V, 1998.
 5. Małachowicz M., Twierdza Wrocławska z przełomu XIX/XXw., [w:] Z dziejów fortyfikacji na Śląsku, Wrocław 1993.
 6. Kucia W., Siorek S., Podziemny Wrocław, Explorator, nr 1(2), 1995.
 7. Szewczyk R., Schron uszkodzony, ale uratowany, Odkrywca, nr 4-5(40), 2002.

Fortyfikacje pasma Sudetów

 1. Małachowicz E., Fortyfikacje pasma Sudetów, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 2. Małachowicz M., Fortyfikacje przełęczy Sudetów, Fortyfikacja, t.XII, 2000.

Fortyfikacje polowe - I W.Ś.

 1. Ajdacki P., Tywoniuk P., Przedmoście Warszawa. Przewodnik krajoznawczy po zachowanych fortyfikacjach, Otwock 2006.
 2. Boguszewski P., Z dziejów fortyfikacji. Brückenkopf ... Życie Warszawy, 28.I.1998.

Fortyfikacje Dolnej Wisły

 1. Biskup K., Fortyfikacje Dolnej Wisły w przededniu I wojny światowej, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 2. Erhardt T., Die Brückenkopfbefestigungen der Weichsellinie, Westpreussens Jahrbuch, t.XIX, 1969.
 3. Grabowski W., Twierdza Grudziądz w strukturze fortyfikacji "linii Dolnej Wisły", Fortyfikacje Grudziądza. Biuletyn Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, nr 7, 2006.
 4. Narębski L., Fortyfikacje twierdz Toruń, Chełmno, Grudziądz na przełomie XIX i XX w., [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.

Giżycki Rejon Umocniony

 1. Biskup K., Wstępne Rozpoznanie Zasobu Fortyfikacji XIX- i XX-wiecznych na obszarze d. Prus Wschodnich, Infort, nr 1(11), 1996.
 2. Fuglewicz S., Fortyfikacje Giżyckiego Rejonu Umocnionego na odcinku Kruklanki, Infort, nr 3(10), 1995.
 3. Łach W., Giżycki Rejon Umocniony, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 4. Malinowski K., Opis wybranych B-werków z Giżyckiego Rejonu Umocnionego, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 5. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 6. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.

Międzyrzecki Rejon Umocniony

 1. Numeracja budowli Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, (przedruk raportu gen. v. Brauchitsch'a, Berlin 9.6.1939), Infort, nr 3(10), 1995.
 2. Adamczewski L., Bunkier, którego nie ma, Odkrywca, nr 11(35), 2001.
 3. Biczak R., "Ludendorff" - zasypana zagadka, Odkrywca, nr 4(10), 1999.
 4. Bigos J., Marcinkiewicz R., Propozycja prac konserwatorskich na PZ.W. 745, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry obronnej, nr 1 (1), 1998.
 5. Biskup K., Fortyfikacje Bramy Lubuskiej 1925-1945, Infort, nr 3(4), 1992.
 6. Biskup K., Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty na tle fortyfikacji europejskiej lat trzydziestych (u źródeł Linii Maginota), Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 7. Brzoskwinia W., Międzyrzecki Rejon Umocniony, Poznaj Swój Kraj, nr 1, 1987.
 8. Czabański T., Kandulski M., Trzcielska pozycja przesłanaiania. Odcinek: Trzciel - Pszczew, Poznań 2001.
 9. Dudek M., Kazamata pancerna dla armaty ppanc Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Infort, nr 1(1), 1991.
 10. Dudek M., Baterie pancerne frontu ufortyfikowanego, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 11. Dudek M., Nowe ustalenia dotyczące zastosowania wieży pancernej dla armaty przeciwpancernej w obiektach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 12. Dudek M., Projekt objęcia ochroną i zagospodarowania stanowiska 517/745 Przez TPF, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 13. Dulanowski S., Historia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, mpis., Warszawa 1976
 14. Fischer G., Die Festungsfront Oder-Warthe-Bogen und das Holhlgangssystem Hochwalde, Schriftenreihe Festungfortschung, Bd.7, 1988.
 15. Gołębiewski T., Tym J.S., Zestawienie pancerzy zamontowanych na Froncie Ufortyfikowanym Łuku Odry-Warty, Barbakan, nr 1(3), 1998.
 16. Gruszecki A., Problematyka konserwacji i zagospodarowania Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 17. Hutson A., Morris., Prime Polish bat site threatened by plan for nuclear dump, Bat News, nr 9, 1986.
 18. Jabłoński Ł., Motyl K., Budki łączności stosowane na Grupie Warownej "Ludendorff" w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, R-20. Niezależna Gazeta Zrzszonych i Niezrzeszonych Bunkrowców, nr 6, 1995.
 19. Jurga R., Kędryna A., Festungsfront Oder - Warthe - Bogen. Katalog, Kraków 2000.
 20. Jurga R., Kędryna A., Grupa warowna Scharnhorst w Kaławie, Międzyrzecz Wlkp. 1992.
 21. Jurga R., Kędryna A., Grupa warowna Werkgruppe "Schill", Kraków 1994.
 22. Jurga R., Kędryna A., Wyposażenie socjalne obiektów fortyfikacji niemieckiej 1933 - 1944, Kraków 1999.
 23. Jurga R., Kędryna A., Wyposażenie socjalne pomieszczeń w obiektach fortyfikacji niemieckiej budowanych w latach 1934-1944, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 24. Kamiński Z., Szlakiem stalowych kopół MRU, Gorzów Wlkp. 1983.
 25. Katukov A., Brosok czerez ukreplennyj rajon k Oderu, Wojenno Istoriczeski Żurnał, nr 9, 1972.
 26. Leibner G., Die Festung "Oder - Warthe - Bogen", ??? 2000.
 27. Lewicka - Cempa M., Problemy ochrony krajobrazu fortecznego MRU na przykładzie rejonu Kaławy, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 28. Lisiecki A., Tym J.S., Ziemia Lubuska jako obszar działań wojennych, Fortyfikacja, nr 1, 1995.
 29. Łęszczak, Linia Nibelungów, Wprost, nr 24;25;26, 1986
 30. Maciejewski P., Marcinkiewicz R., Linia Niesłysz Obra. cz 1. Rejon Nowa Wioska - Mostki, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 2 (6), 2000.
 31. Marcinkiewicz R., Paczkowski G., Propozycja prac konserwatorskich schronu bojowego nr 745, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 3, 1997.
 32. Marciniak M., Kipprolbrucke 611 na M.R.U., Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (4), 1999.
 33. Marciniak M., AblaBbauwerk 709, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (7), 2000.
 34. Marciniak M. M.R.U. Staukomplex, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (10), 2001.
 35. Marcinkiewicz R., Rezerwat Nietoperek i PKWK, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1 (1), 1998.
 36. Marcinkiewicz R., M.R.U. Zespół obiektów fortyfikacyjnych w Ołoboku, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1 (2), 1999.
 37. Marcinkiewicz R., Zespół obiektów fortyfikacyjnych w Mostkach W.G. Lietzman, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 2 (3), 1999.
 38. Marcinkiewicz R., Mosty zwodzone na F.F.O.W.B, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 2 (6), 2000.
 39. Marcinkiewicz R., Pozycja Trzcielska - stan badań
 40. Kozdrój Ł., Tomaszek P., "Linia Mołotowa" - podstawowe zagadnienia, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (10), 2001.
 41. Miniewicz J., W podziemiach międzyrzeckiej "Linii Maginota", Gościniec, nr 11;12, 1975.
 42. Miniewicz J., Samodzielny punkt oporu Mostki w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t.XI, 1977.
 43. Miniewicz J., Pancerwerki Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w grupie warownej "Kaława", Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. XX;XXI, 1986;1987.
 44. Miniewicz J., Obiekty żelbetowe niemieckiej fortyfikacji polowej w latach 1938 - 1945, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 45. Miniewicz J., Problem kazamaty pancernej w koncepcji frontu ufortyfikowanego MRU, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XXXIV, 1991.
 46. Miniewicz J., Perzyk B., Międzyrzecki Rejon Umocniony 1934-1945, Warszawa 1993.
 47. Molski P., O ochronie i zagospodarowaniu międzyrzeckich fortyfikacji, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 48. Motyl K., Stan zachowania schronu bojowego Pz.W. 717, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 49. Mrówka K., Międzyrzecki Rejon Umocniony, cz.1, Odkrywca, nr 8(43), 2002.
 50. Mrówka K., Międzyrzecki Rejon Umocniony, cz.2, Odkrywca, nr 9(44), 2002.
 51. Mrówka K., Międzyrzecki Rejon Umocniony, cz.3, Odkrywca, nr 10(45), 2002.
 52. Mrówka K., Międzyrzecki Rejon Umocniony, cz.4, Odkrywca, nr 11(45), 2002.
 53. Pająk J., Międzyrzecki Zespół Fortyfikacyjny, Wiedza Obronna, nr 6, 1986.
 54. Perzyk B., Kompleksowy program ochrony i rewaloryzacji fortyfikacji MRU, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 55. Rav M., Typy zachowań i umundurowania podczas różnych okresów panowania mody na M.R.U., Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry obronnej, nr 3 (4), 1999.
 56. Sadowski J., Most K622 Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry - Warty, Forteca, nr 3(10), 2002.
 57. Sadowski J., Międzynarodowe studium Międzyrzecki Rejon Umocniony turystyczną perłą Europy, Gliwice 2005.
 58. Tarczyński M., Międzyrzecka "Linia Maginota" Mówią Wieki, nr 8, 1974.
 59. Toczewski A., Międzyrzecki Rejon Umocniony, Międzyrzecz Wlkp. 1988.
 60. Toczewski A., Międzyrzecki Rejon Umocniony, Zielona Góra 1997;2001.
 61. Toczewski A., Środkowe Nadodrze w systemie niemieckich umocnień, Przegląd Lubuski, nr 2, 1981
 62. Tym J.S., Rozpoznanie Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry-Warty przez oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (1), 1995.
 63. Urbańczyk Z.,Nietoperze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Świebodzin 1989
 64. ?????.?, Zasypać Pętlę Boryszyńską, Aura, nr 6, 1988

Trójkąt Lidzbarki

 1. Biskup K., Wstępne Rozpoznanie Zasobu Fortyfikacji XIX- i XX-wiecznych na Obszarze dawnych Prus Wschodnich, Infort, nr 1(11), 1996.
 2. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.

Wał Pomorski

 1. Bordziłowski J., Żołnierska droga, t.II, Warszawa 1972.
 2. Brodziński P., "Zapomniane schrony Linii Noteci" - obiekty Wału Pomorskiego w rejonie Santoka, Odkrywca, nr 3(39), 2002.
 3. Brzeziński W., Trzecia podróż historyczno-wojskowa, Polska Zbrojna, nr 335-340;342;344;346;347,1;3;4;6;8;10, 1947;1948.
 4. Czeleń, Charakterystyka północnego odcinka Wału Pomorskiego (Darłowo-Szczecinek) oraz historia walk 2 Frontu Białoruskiego o jego przełamanie, pr. mag. (mpis: Wojskowa Akademia Polityczna, Warszawa 1978).
 5. Dudek M., Struktura fortyfikacji "Wału Pomorskiego" w pasie przełamania przez 1 Armię Wojska Polskiego w 1945r., Infort, nr 1(8), 1995.
 6. Dudek M., Wał Pomorski - Grupa Warowna Góra Wisielcza, Infort, nr 4(5), 1992.
 7. Dudek M., Pozycja "Piła", Infort, nr 1(18), 2001.
 8. Dudek M, Sadowski J., Fortyfikacje Wału Pomorskiego w Wałczu, Seria Spojrzenie z.5, Gliwice 2006.
 9. Dzipanow R., 1 Armia WP w bitwie o Wał Pomorski, Wrszawa 1980.
 10. Dzipanow R., Bitwa o Wał Pomorski, Warszawa 1965.
 11. Inglot Z., Grupa Warowna Nadarzyce, Barbakan, nr 0, 1995.
 12. Inglot Z., Punkt Oporu Dąbrowica, Barbakan, nr 1(2), 1995.
 13. Inglot Z., Punkt Oporu Grabno, Barbakan, nr 1(3), 1998.
 14. Jasiński A., Przełamanie Wału Pomorskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1956; nr 1, 1957.
 15. Jasiński A., Przełamanie Wału Pomorskiego, Warszawa 1958.
 16. Kaczmarek K., Bohaterowie Wału Pomorskiego, Warszawa 1953.
 17. Kaczmarek S., Kicman W., Umocnienia Wału Pomorskiego (wybrane przykłady), Piła 1988.
 18. Korczak J., Klucz do Berlina, Warszawa 1966.
 19. Kospath-Pawłowski E., Wał Pomorski 1945, Warszawa 1995.
 20. Kucharski K., Otolski M., Szczecineckiefortyfikacje Pommernstellung d-1, Bydgoszcz 2007.
 21. Lindenblatt H., Pommern 1945, Leer 1984.
 22. Łęcki W., Maluśkiewicz P., Wałkowski J., Wał Pomorski. Przewodnik, Poznań 1980.
 23. Łęczak A., System umocnień Wału Pomorskiego nad Notecią, Rocznik Nadnotecki, t.XV;XVI, 1984;1985.
 24. Maciejewski P., Marcinkiewicz R., Wał Pomorski rejon Czechów Santok, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 2 (3), 1999.
 25. Maciejewski P., Marcinkiewicz R., Wał Pomorski - rejon Zwierzyn, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (4), 1999.
 26. Maćkowiak P., Wał Pomorski między prawdą a mitem (recenzja Wałeckiej Twierdzy), Kronika Wielkopolski, nr 4, 2004.
 27. Miler Z., Umocnienia Wału Pomorskiego w rejonie Górek Noteckich, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (7), 2000.
 28. Miniewicz J., Obiekty żelbetowe niemieckiej fortyfikacji polowej w latach 1938 - 1945, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 29. Miniewicz J., Pommernstellung. Die Werkgruppe "Ziegelei" in Wałcz [Deutsch Krone], Zeitschrift für Festungsforschung, 1988.
 30. Miniewicz J., Wał Pomorski 1934 - 1937, Archeologia Wojskowa, nr 1, 1992.
 31. Miniewicz J., Perzyk B., Wał Pomorski, Warszawa 1997.
 32. Mrówka K., Umocnienia Wału Pomorskiego w rejonie miejscowości Zwierzyń, [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 33. Pawłowski W., Wał Pomorski, Polska Zbrojna, nr 30, 1993.
 34. Perzyk B., Na Wale Pomorskim: dobijanie trupa ?, Destruktor, nr 7-9, 1995.
 35. Rezler M., Realia Wału Pomorskiego, Barbakan, nr 1(3), 1998.
 36. Sawicki T., Jeszcze raz w sprawie Wału Pomorskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1978.
 37. Szczepański S., Wał Pomorski, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 38. Szlakiem walk I Armii Wojska Polskiego o wyzwolenie Pomorza 23.I.-19.IV.1945, Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej, nr 13, 1966.
 39. Urbanek G., Wojtasik M., Umocnienia "Wału Pomorskiego" - odcinek Strączno, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 40. Urbanek G., Perełka spod Prusinowa, Odkrywca, nr 10 (105), 2007.
 41. Wał Pomorski. Zwycięskie bitwy Ludowego Wojska Polskiego), Warszawa 1970.
 42. Wojtasik M., Przedmoście Piła. cz.1, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1-2 (8-9), 2001.
 43. Wojtasik M., Pozycja Pilska. cz.II, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1-2 (8-9), 2001.
 44. Wojtasik M., Przedmoście Piła. cz.2, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (10), 2001.
 45. Zawadzk S., Działania 1 Armii WP na Wale Pomorskim w lutym i marcu 1945 r. (polowa podróż wojskowo - historyczna), Warszawa 1974.

Wał Atlantycki

 1. Bertelsen L., Laweta "PAARA". Prowizoryczna laweta cokołowa dla 5cm armaty czołgowej, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 2. Dubanek M., Muzeum w Raversijde - bateria Tirpitz, Forteca, nr 3-4 (22-23), 2006.
 3. Inglot Z., Doświadczalne stanowiska broni V-3 na wyspie Wolin oraz jej podziemne stanowiska na Wale Atlantyckim, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 4. Miniewicz J., Fortyfikacje Wału Atlantyckiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1982.
 5. Sadowski J., Perła Wału Atlantyckiego, Archeologia Wojskowa, nr 2, 1994.
 6. Sadowski J., Fortyfikacje a film, czyli "Gang Olsena na Jutlandii", Poligon, nr 1, 1995.
 7. Więckiewicz W., Przegląd fortyfikacji Brestu i okolic - 1700 lat historii, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.

Pozycja Odrzańska

 1. Andrzejewski T., Charakterystyka Pozycji Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 2. Andrzejewski T., Zapomniane ruiny, Krąg (Nowa Sól), nr 24, 1998.
 3. Andrzejewski T., Bojowy ogródek, Krąg (Nowa Sól), nr 26, 1998.
 4. Andrzejewski T., Twierdza Kiełcz, Krąg (Nowa Sól), nr 31, 1998.
 5. Andrezjewski T., Niemieckie umocnienia Pozycji Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli 1928-1945, mpis (Nowa Sól 1998).
 6. Andrzejewski T., Motyl K., Pozycja Środkowej Odry 1928 - 1945. Rejon Nowa Sól, Nowa Sól 2001.
 7. Andrzejewski T., Motyl K., Charakterystyka obiektów "Oderstellung" w rejonie Bytomia Odrzańskiego, [w:] Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, [red.] Andrzejewski T., Nowa Sól 2003.
 8. Antas R., Wrzaszcz M., Obiekty obrony przeciwlotniczej w Nowej Soli, [w:] Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, [red.] Andrzejewski T., Nowa Sól 2003.
 9. Bigos J., Inwentaryzacja schronów z Pozycji Środkowej Odry w rejonie : Milsko - Zabór, mpis (Zielona Góra 1996).
 10. Bigos J., Oderstellung - rejon Cigacice, mpis (1993).
 11. Dąbrowski K., Wrzaszcz M., Stanowiska wartownicze, [w:] Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, [red.] Andrzejewski T., Nowa Sól 2003.
 12. Gmerek P., Ludwicka M., Maskowanie schronów z "Oderstellung", R-20. Niezależna Gazeta Zrzszonych i Niezrzeszonych Bunkrowców, nr 6, 1995.
 13. Joksch A., Skansen fortyfikacyjny Leśna Góra, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 14. Maciejewski P., Charakterystyka wybranych obiektów Oderstellung na odcinku Milsko - Tarnawa. cz I, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (4), 1999.
 15. Maciejewski P., Charakterustyka wybranych obiektów Oderstellung na odcinku Milsko - Tarnawa. cz II, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1 (5), 2000.
 16. Marcinkiewicz R., Oderstellung, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1-2 (8-9), 2001.
 17. Marcinkiewicz R., Postavení na Odře - OderstellungNovodobě Fortifikace, nr 4, 2000.
 18. Motyl K., Maskowanie Żelbetowych budowli obronnych "Pozycji Odry", [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 19. Motyl K., Pozycja Środkowej Odty. Rejon: Cigacice, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, z.2, 2000.
 20. Motyl K., Zapomnaina linia - Oderstellung, mpis (Zielona Góra 1995).
 21. Motyl K., Pozycja Środkowej Odry, Winnica Zielona Góra), nr 1, 1998.
 22. Motyl K., Ufortyfikowany most w Stanach, [w:] Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, [red.] Andrzejewski T., Nowa Sól 2003.
 23. Motyl K., Fortyfikacje przyczółka mostowego "Oderstellung" w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzański, [w:] Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, [red.] Andrzejewski T., Nowa Sól 2003.
 24. Motyl K., "Oderstellung " w latach 1928-1932 protoplastą wschodnich umocnień granicznych III Rzeszy, [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t. 2, [red.:] Lewczuk J., Zielona Góra 2004.
 25. Panufnik J., Odporność obiektów fortyfikacyjnych Pozycji Środkowej Odry na oddziaływanie broni chemicznej, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 2, 1996.
 26. Sadowski J., Wystawa "Schron w 1945 roku", Forteca nr 1(8), 2002.
 27. Zdanowicz K., Charakterystyka Schronów obserwacyjnych. Rejon Milsko, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 3, 1997.

Pozycja Pisy - Galindenstellung

 1. Markiel C., Niemieckie umocnienia z lat 1940-1945 wokół miejscowości Jeże, Infort, nr 1(21), 2004.
 2. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.

Maurska Pozycja Graniczna - Masurische Grenzstellung

 1. Rużewicz W., Punkt oporu Prostki Wschodniopruskiej Pozycji Obronnej, Fortyfikacje Ziemi Lubuskiej 4, Zielona Góra 1998.
 2. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 3. Rużewicz W., Punkt oporu Bakałarzewo, Odkrywca, nr 2 (49), 2003.
 4. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 5. Markiel C., Niemieckie umocnienia z lat 1940-1945 wokół miejscowości Jeże, Infort, nr 1(21), 2004.

Pozycja Jezior Mazurskich

 1. Biskup K., Wstępne rozpoznanie zasobu fortyfikacji XIX- i XX-wiecznych na obszarze d. Prus Wschodnich, Infort, nr 1(11), 1996.
 2. Bujas P., Blokhauzy wieżowe węzła oporu Ruciane - Guzianka, Forteca, nr 1(1), 1997.
 3. Łach W., Giżycki Rejon Umocniony, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 4. Malinowski K., Opis wybranych B-werków z GRU, Fortyfikacje Ziemi Lubuskiej 4, Zielona Góra 1998.
 5. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 6. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.

Pozycja Olsztynecka

 1. Biskup K., Wstępne Rozpoznanie Zasobu Fortyfikacji XIX- i XX-wiecznych na Obszarze dawnych Prus Wschodnich, Infort, nr 1 (11), 1996
 2. Chorzępa J., Pozycja Olsztyniecka, Odkrywca, nr 4-5 (40), 2002.
 3. Miniewicz J., Obiekty żelbetowe niemieckiej fortyfikacji polowej w latach 1938 - 1945, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 4. Mitura A., Pozycja Olsztynecka - odcinek Pasym PKP - Rutki, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 3 (4), 1999.
 5. Mitura A., Pozycja Olsztynecka Rejon Mielno, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1-2 (8-9), 2001.
 6. Mitura A, Pozycja Olsztynecka rejon St.Jabłonki-Idzbark, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1 (5), 2000.
 7. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.

Pozycja Górnośląska

 1. Pavel J., Německá pevnostni výstavba v Hornim Slezsku, Novodobě Fortifikace, nr 3, 2000.
 2. Rawski T., Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919 - 1939, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 3. Sadowski J., Sykosz W., Fortyfikacje punktu oporu Zbrosławice 1939-1945, Seria Spojrzenie z.1, Tarnowski Góry 2003.
 4. Sadowski J., Niemieckie Fortyfikacje na Górnym Śląsku z 1939 roku, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 5. Sadowski J., Punkt oporu "Zbrosławice" (fortyfikacje na terenie powiatu tarnogórskiego), cz.II, Forteca, nr 3(10), 2002.
 6. Sadowski J., Zbrosławicki "pancerwerk", Infort, nr 1(21), 2004.
 7. Sadowski J., Niemieckie fortyfikacje na Górnym Śląsku, Krajoznawca Górnośląski, nr.7, 1990.
 8. Sykosz W., Niemieckie obiekty obserwacyjne z okresu II wojny światowej na Górnym Śląsku, Śląski Rocznik Forteczny, t. I, Piekary Śląskie 2008.
 9. Szydziak D., Zbrosławice - schron bojowy typu Regelbau 116A, Śląski Rocznik Forteczny, t. I, Piekary Śląskie 2008.

Giżycka Pozycja Polowa

 1. Biskup K., Wstępne Rozpoznanie Zasobu Fortyfikacji XIX- i XX-wiecznych na obszarze d. Prus Wschodnich, Infort, nr 1(11), 1996.
 2. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 3. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.

Szczycieńska Pozycja Polowa

 1. Biskup K., Wstępne Rozpoznanie Zasobu Fortyfikacji XIX- i XX-wiecznych na Obszarze dawnych Prus Wschodnich, Infort, nr 1(11), 1996.
 2. Miniewicz J., Obiekty żelbetowe niemieckiej fortyfikacji polowej w latach 1938 - 1945, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 3. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.

Linia Wisła - San

 1. Małysz A., Niemieckie umocnienia na linii Wisła-San 1940-1941, Militaria XX wieku, nr 5 (8), 2005.

Fortyfikacje nadbrzeżne

 1. Bobula W., Czech P., Fortyfikacje niemieckie z II wojny światowej w Trondheim - dwa przykłady postępowania wobec dawnego obiektu obronnego, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 2. Dudek M., Bateria Schlezwig Holstein, Zeszyt Helski, nr 1, 2003.
 3. Knutsen J., Bateria "Vara" w Kristiansand, Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.
 4. Laskowski P., Bateria nadbrzeżna Henningsen. Świnoujście - 1922-1945, Militaria XX wieku, 6 (21), 2007.
 5. Pater W., Helskie obiekty fortyfikacyjne niemieckiej 406 mm baterii dalekonośnej, Przegląd Morski, nr 5, 1991.
 6. Perzyk B., Bateria "Goeben" (3 x 283mm) w Świnoujściu, 1938-1942, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 7. Perzyk B., Baterie przeciwlotnicze niemieckiej marynarki 1937-1945, Archeologia Wojskowa, nr 2;6, 1993;1995.
 8. Piotrowski C., Woźniakowski A., Bateria nadbrzeżna "Vineta", Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 9. Sadowski J., Bateria Todt, Okręty Wojenne, nr 1, 1992.
 10. Sundukist D., Bateria "Orlandet" (Fort "Austratt"), Forteca, nr 2(5), 1998.
 11. Szarski W., Krzyczkowski M., Stanowisko artyleryjskie działa 406 mm z baterii Schlezwig-Holstein w Helu cz.1, Helska Bliza, nr 9, 2001.
 12. Szarski W., Krzyczkowski M., Stanowisko artyleryjskie działa 406 mm z baterii Schlezwig-Holstein w Helu cz.2, Helska Bliza, nr 11, 2001.
 13. Szarski W., Krzyczkowski M., Stanowisko artyleryjskie działa 406 mm z baterii Schlezwig-Holstein w Helu cz.3, Helska Bliza, nr 12, 2001.

Umocnienia mostów

 1. Biskup K., Mosty ruchome w fortyfikacji pruskiej XIX wieku, Infort, nr 1 (15), 1999.
 2. Bujas P., Blokhauzy wieżowe węzła oporu Ruciane - Guzianka, Forteca, nr 1(1), 1997.
 3. Chwaściński, Odbudowa dużych mostów drogowych na Wiśle po II wojnie światowej, Drogownictwo, nr 8, 1983.
 4. Dominas P., Militarne aspekty kolei, Odkrywca, nr 2 (109), 2008.
 5. Dudek M., Fortyfikacje mostu drogowego przez Wisłę w Knybawie koło Tczewa, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 6. Marcinkiewicz R., Mosty zwodzone na F.F.O.W.B, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 2 (6), 2000.
 7. Motyl K., Tajemnica mostu w Stanach, Winnica (Zielona Góra), nr 4, 1998.
 8. Motyl K., Nadodrzańskie strażnice kolejowe, Krąg (Nowa Sól), nr 18, 1998.
 9. Motyl K., Strażnice kolejowe koło Nowej Soli, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 10. Motyl K., Ufortyfikowany most w Stanach, [w:] Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, [red.] Andrzejewski T., Nowa Sól 2003.
 11. Motyl K., Fortyfikacje przyczółka mostowego "Oderstellung" w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzański, [w:] Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, [red.] Andrzejewski T., Nowa Sól 2003.
 12. Mrówka K., Sadowski J., Most ufortyfikowany w Sieradzu, Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.
 13. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 14. Rużewicz W., Najstarsze mosty obrotowe, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 1-2 (8-9), 2001.
 15. Sadowski J., Gdzie szukać fahrbare panzerlafette spod Biesala i Samborowa?, Infort, nr 1(18), 2001.
 16. Sadowski J., Most K622 Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry - Warty, Forteca, nr 3(10), 2002.
 17. Stępień G., Schrony linii kolejowych na Mazurach, Destruktor. Magazyn Oddziału Warszawskiego TPF, nr 11(7), 1997.
 18. Urbanek G., Wojtasik M., Most ufortyfikowany w Obornikach Wielkopolskich, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 19. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.

Pozycja Iławska , Pozycja Gardejska

 1. Dudek M., Pozycja Iławska, Infort, nr 2(17), 2000.
 2. Piotrowski C., Markiel C., Pozycja Gardejska - odcinek zachodni, Forteca, nr1 (16), 2004.

Fortyfikacje 1944

 1. Ajdacki P., Tywoniuk P., Przedmoście Warszawa. Przewodnik krajoznawczy po zachowanych fortyfikacjach, Otwock 2006.
 2. Andersen J., Bertelsen L., Betonowe wieże obrotowe dla stanowisk typu "Ringstand", Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 3. Bednarski M., Fortyfikacje niemieckie w Tomaszowie Mazowieckim z 1944 roku, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 4. Bednarski M., Niemieckie fortyfikacje w Tomaszowie Mazowieckim, Infort, nr 2 (3), 1992.
 5. Bilski J., Punkt oporu "Brzozówka", Infort, nr 1 (21), 2004.
 6. Bilski J., Punkt oporu "Różankowo", Forteca, nr 4 (19), 2004.
 7. Boguszewski P., Punkt Oporu Jabłonna, Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny, nr 4, 2002.
 8. Boguszewski P., Punkt Oporu Jabłonna, Spotkania z Zabytkami, nr 12 (190), 2002.
 9. Czerwiec A., Umocniony Dobrolin, Forteca nr 1(8), 2002.
 10. Ditrich A., Artyleria przeciwpancerna w nimieckiej fortyfikacj polowej 1944-45, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 11. Dudek M., Twierdza Gdynia , Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 12. Dudek M., Szczecińska "ściana przeciwpancerna", Odkrywca, nr 10 (117), 2008.
 13. Jasiński Ł., Jasiński M., Możdżeń R., Fortyfikacje okresu II wojny światowej w okolicy Bochni, Seria Spojrzenie z.4, Tarnowskie Góry 2005.
 14. Kucharski K., Otolski M., Szczecineckiefortyfikacje Pommernstellung d-1, Bydgoszcz 2007.
 15. Kurzawa P., Nadolny W., Linie b-1 i b-2 na terenie województwa konińskiego -ciekawostki-, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 16. Miniewicz J., Obiekty żelbetowe niemieckiej fortyfikacji polowej w latach 1938 - 1945, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 17. Miniewicz J., Gierczak J., Guzy B., Struzik W., Wielgus J., Wielgus K., Niemieckie fortyfikacje doliny Rudawy, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 18. Nadolny W., Kurzawa P., Punkty oporu linii b1 i b2 na terenie byłego województwa Konińskiego, Forteca, nr 1-2 (24-25), 2007.
 19. Olecki J., Wojenne tajemnice Warszwy i Mazowsza, Warszawa 2006.
 20. Perzyk B., Niemieckie fortyfikacje praskiego przedmościa Warszawy w latach 1940 - 1944, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 21. Pruski Z., Niemiecki punkt oporu w Inowłodzu nad Pilicą, Infort, nr 4(5), 1992.
 22. Przyłęcki M., Umocnienia polowe i adaptacje zabytkowych miast i obiektów do działań obronnych w latach 1944 - 45, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 23. Pstuś D., Stutzpunkt Rudawa, Odkrywca, nr 8 (103), 2007.
 24. Pstuś D., Stutzpunkt Czułówek, Odkrywca, nr 12 (107), 2007.
 25. Rawski T., Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919 - 1945, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 26. Rochniński M., Niemieckie fortyfikacje Torunia z 1944 roku, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Warszawa 2002.
 27. Sadowski P., Niemieckie fortyfikacje z 1944r. w Beskidzie Myślenickim - budowa, wykorzystanie bojowe, stan obecny, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 28. Skupień P., Pozycja b-2 wokół Tarnowskich Gór (fortyfikacje na terenie powiatu tarnogórskiego), cz.III, Forteca, nr 4 (11), 2002.
 29. Sobczak K., "Festung Warschau" według koncepcji dowództwa niemieckiego jesienią 1944 r., Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII, 1966.
 30. Stefański J., Fortyfikacje OKH Stellung b-1 w okolicach Rudawy, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 31. Śledziński M., Niemieckie fortyfikacje "linii b" pomiędzy Burzeninem a Działoszynem, Infort, nr 1(20), 2002.
 32. Śledziński M., Niemiecki przewoźny schron bierny - OT Stahlunterstand typ Z, Infort, nr 1(21), 2004.
 33. Śledziński M., Pozycja b-1. Odcinek południowy na tle inych niemieckich fortyfikacji z roku 1944, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.

Poligony

 1. Inglot Z., Historia poligonu Biedrusko, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 2. Inglot Z., Niemieckie schrony obserwacyjne, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 3, 1997.
 3. Inglot Z., Inwentaryzacja wież i schronów obserwacyjnych na poligonie w Biedrusku, mpis (Poznań 1997).
 4. Inglot Z., Pruskie i niemieckie schrony obserwacyjne na poligonie w Biedrusku, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 5, 1998.
 5. Inglot Z., Najciemniej jest pod latarnią (czyli dalszy ciąg opowiadań o poniemieckich schronach obserwacyjnych), Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 6. Inglot Z., Borne Sulinowo raz jeszcze, Odkrywca nr 2 (8), 1999,
 7. Inglot Z., Poligon w Biedrusku cz.1, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (1), 2002.
 8. Inglot Z., Poligon w Biedrusku cz.2, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 9. Inglot Z., Doświadczalne stanowiska broni V-3 na wyspie Wolin oraz jej podziemne stanowiska na Wale Atlantyckim, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 10. Rychterski P., Ćwiczebny "pancerwerk" w Kostrzyniu, Infort, nr 1(21), 2004.
 11. Rychterski P., Ośrodek Szkolenia Saperów Küstrin a.O. Schron ćwiczebny "Panzerwerk", [w:] De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość Twierdzy Kostrzyn, [red.] Mykietów B., Tureczek M., Kostrzyn-Zielona Góra 2004.

F.H.Qu. Anlage Mitte

 1. Baxter I., Kwatery wojenne Hitlera, Warszawa 2001.
 2. Borkowski R., Atomowe miasto Hitlera, Dziennik Łódzki, 1997, Łódz.
 3. Gierczak J., Zespoły budowli schronowych w Strzyżowie, Cieszynie-Stępinie i Spale. SKN "Architectura Militaris" PK, mpis., Kraków 1985.
 4. Kobalczyk A., Schrony do wygrania, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 5. Rosiński W., Schrony strażnicze w Glinniku, Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.
 6. Szymański J., Szymańska A., Kwatery główne Hitlera oraz niemieckie stanowiska dowodzenia w Polsce. Przegląd niemieckich kwater dowodzenia w Europie, Łódź 2002.

F.H.Qu. Anlage Süd

 1. Baxter I., Kwatery wojenne Hitlera, Warszawa 2001.
 2. Brzoskwinia W., Wielgus K., Niemiecki kompleks schronowy z czasu II wojny światowej w Stępinie i Strzyżowie, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 3. Brzoskwinia W., Wielgus K., Wielgus J., Zespół schronowy w Strzyżowie i Stępinie. Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy, mpis., Kraków 1989.
 4. Filip M., Ochrona i zagospodarowanie zabytkowych zespołów obronnych, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 5. Gierczak J., Zespoły budowli schronowych w Strzyżowie, Cieszynie-Stępinie i Spale, mpis. (SKN "Architectura Militaris" PK), Kraków 1985.
 6. Gierczak J., Wielgus K., Wielgus J., Stępina - odporność "A", Profile, nr 1;2, 1987.
 7. Molski P., Zespół schronów kolejowych "Stępina-Cieszyna - Strzyżów" w programach ochrony dziedzictwa kulturowego, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 8. Nadowski K., Bunkier Hitlera, mpis., Gorlice 1972.
 9. Perzyk B., Inwentaryzacja i waloryzacja konserwatorska zespołu schronowego Stępina - Cieszyna, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 10. Sapeta A., Zespół schronowy Stępina-Cieszyna w studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu gminy Frysztak, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 11. Ziarnik J., Schron w Stępinie - stan prawny - możliwości zagospodarowania, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 12. Złotek W., "Śladami Hitlera", Fortyfikacja, nr 2, 2000.

Riese kompleks

 1. Arniszewski M., Korólczyk D., Kruszyński P., Rekuć Z., Badania kompleksu podziemnego "Jugowice" w Górach Sowich, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (2), 2003.
 2. Cera J., Tajemnica walimskich podziemi, mpis. (Wyższa Szkoła Ofic. Wojsk Panc. w Poznaniu), Poznań 1974.
 3. Dudziak M., "Riese". Tajemnica Gór Sowich, Konin 1996.
 4. Kruszyński P., Podziemia w Górach Sowich i Zamku Książ, Wałbrzych 1989.
 5. Kühn H.J., Zapomniane główne kwatery Führera, mpis.
 6. Kühn H.J., Zapomniane kwatery główne Hitlera. Niedokończone ośrodki dowodzenia na Śląsku i w Turyngii, Fortyfikacja, T.III, 1995.
 7. Tetter J., Tajemnica Gór Sowich, Ekspress Reporterów, 1979.

Wilczy Szaniec

 1. Baxter I., Kwatery wojenne Hitlera, Warszawa 2001.
 2. Jantar J., Wilcze legowisko, Olsztyn 1969
 3. Jantar J., Zagłada pruskiej fortecy, Olsztyn 1968
 4. Krysian W., Była kwatera Hitlera pod Kętrzynem, Biuletyn Informacyjny WIH, 1960, nr 16.
 5. Małecki A., Wilczy Szaniec w Gierłoży. Informator historyczno-krajoznawczy, Gdańsk 1987.
 6. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 7. Siemieński S., Wilczy Szaniec. Przewodnik, Kętrzyn 1995.
 8. Szymańska M., Szymański J., Kwatery główne Hitlera oraz niemieckie stanowiska dowodzenia w Polsce. Przegląd niemieckich kwater dowodzenia w Europie, Łódź 2002.
 9. Szynkowski J., Wilczy Szaniec i zamacch na Hitlera, Kętrzyn 1996.
 10. Szynkowski J., Wünsche G.S., Wolfschanze und das Attentat vom 20. juli 1944 : Reiseführer : Fakten, Theten, Analysen Zeitgeschichte in Rückblick, Kętrzyn 1996.
 11. Szynkowski J., Wolfschanze und der 20. Juli 1944 : Reiseführer : eine Dokumentation mit Bildern, Text, Karten und Skizzen, Kętrzyn 1999.
 12. Szynkowski J., Wolfsschanze : das Führerhauptquartier (FHQu), Kętrzyn 2000;2001.
 13. Szynkowski J., Wilczy Szaniec : była kwatera wojebnna Hitlera, wspomnienia świadków, Kętrzyn 2001.
 14. Wasilenko B., Rozmieszczenie Stanowisk Dowodzenia Szczebla Centralnego III Rzeszy na Mazurach w latach 1941-1944, mpis (PTTK Kętrzyn, Kętrzyn).
 15. Wasilenko B., Polowa główna kwatera Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem, Kętrzyn 1974.
 16. Zduniak J., Wilczy Szaniec i inne kwatery wojenne Hitlera, Karolewo 1998.

S III

 1. Baxter I., Kwatery wojenne Hitlera, Warszawa 2001.
 2. Kühn H.J., Zapomniane kwatery główne Hitlera. Niedokończone ośrodki dowodzenia na Śląsku i w Turyngii, Fortyfikacja, t.III, 1995.

Hochwald

 1. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 2. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.

Kwatera OKH

 1. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 2. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.

Kwatera OKL

 1. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 2. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.

Inne

 1. Bertelsen Lars, "Ringstandy w Danii". Budowle typu 58c - 69 (210 - 260), Forteca, nr 1 (16), 2004.
 2. Bryś A., Klose T., Schrony obserwacyjne i przeciwlotnicze na Górnym Śląsku, Forteca, nr 1 (12), 2003.
 3. Domino J., Schrony przeciwlotnicze dla ludności cywilnej w Elblągu, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 4. Dubanek M., Dadaptacje MG-Panzernest w Czechosłwacji, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 5. Durych J., Niemieckie stacje radarowe z okresu II wojny światowej na terenie Polski, Infort numer specjalny, Konferencja naukowa. Fortyfikacje II wojny światowej. Od zapomnienia do zagospodarowania, 2009.
 6. Dziadowicz I., Świdnicka tajemnica, Fortyfikacje na ziemi Lubuskiej, nr 1, 1995.
 7. Inglot Z., Doświadczalne stanowiska broni V-3 na wyspie Wolin oraz jej podziemne stanowiska na Wale Atlantyckim, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 8. Ludwicka M., Sawicki K., Niemieckie naziemne schrony przeciwlotnicze koło Świdnicy, Destruktor, nr 3, 1995.
 9. Małachowicz E., Fortyfikacje pasma Sudetów, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 10. Mamuszka F., Budowle obronne Ziemi Gdańskiej, Gdańsk 1966.
 11. Markiel C., Teufelwerder - "Fort Lyck", Infort, nr 1(20), 2002.
 12. Motyl K., Świdnickie schrony, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, z.1, 2000.
 13. Motyl K., Wieża w Policach, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 14. Motyl K., Wieża w Policach, Forteca, nr 3(10), 2002.
 15. Motyl K., Plenerowa ekspozycja obiektów fortyfikacyjnych w Lubuskim Muzeum Wojskowym, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 16. Panufnik J., Krzystkowicki einmanek, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 3, 1997.
 17. Przybyła E., Fortyfikacje Nowopruskie-Forty główne i ich system odwodnienia, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 2 (6), 2000.
 18. Rychterski P., Ćwiczebny "pancerwerk" w Kostrzyniu, Infort, nr 1(21), 2004.
 19. Śledziński M., Niemiecki przewoźny schron bierny - OT Stahlunterstand typ Z, Infort, nr 1(21), 2004.
 20. Zdanowicz K., Schrony przeciwlotnicze składnicy paliw - Czerwieńsk, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.

Ogólne

 1. Biesiekierski K., Fortyfikacje niemieckie na granicach Polski, Przegląd Wojskowo-Techniczny, t.I, z.2, 1927.
 2. Biskup K., Pruskie festy w Polsce, Infort, nr 1(6), 1994.
 3. Biskup K., Fortyfikcje pruskie i niemieckie na ziemiach polski. Rys historyczny, stan badań i problemy konserwatorskie, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 4. Biskup K., Linia rozwojowa niemieckich fortyfikacji międzywojennych, Infort, nr 2(17), 2000.
 5. Biskup K., Linia rozwojowa niemieckich fortyfikacji międzywojennych, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry Obronnej, nr 2 (6), 2000.
 6. Brzoskwinia W., Wczesne forty pancerne - zarys problemu. Szkic z dziejów ewolucji fortyfikacji pancernej, [w:] Krajobrazy. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin profesora Janusza Bogdanowskiego, [red.]Kołodziejski S., Marcinek J., Marcinek R., Kraków 2000.
 7. Brzoskwinia W., Fort piechoty, Infort, nr 1(21), 2004.
 8. Burk K., Die deutschen Landesbefestigungen im Osten 1919-1945, Osnabrüuck 1993
 9. Chorzępa J., Fortyfikacje. Przewodnik po Polsce, Warszawa - Gdańsk 2005.
 10. Eysymontt R., Śląskie "koszary mieszkalne" przełomu XVIII i XIX w. - kilka przykładów, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 11. Instrukcja szkolenia piechoty w obiektach fortyfikacji stałej, Klasyka Architectura Militaris #3, [opr.] Chorzępa J., Przasnysz 2005.
 12. Jakowlew W.W., Szmakow N.I., Fortyfikacja stała przed i w czasie I wojny światowej, Przasnysz 2004.
 13. Kleczke W., Twierdze niemieckie w wojnie, Saper i Inżynier Wojskowy, nr 9;10, 1923.
 14. Małachowicz E., Nowożytne fortyfikacje Śląska europejskim dziedzictwem kultury, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 15. Małachowicz M., Stan badań i problemy konserwatorskie fortyfikacji nowożytnych na Śląsku, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 16. Małachowicz M., Idea donżonu w fortyfikacji pruskiej, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 17. Małachowicz M., Detal i wyposażenie w fortyfikacji pruskiej, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 18. Miniewicz J., Obiekty żelbetowe niemieckiej fortyfikacji polowej w latach 1938 - 1945, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 19. Miniewicz J., Polskie i niemieckie schrony bojowe dla dział przeciwpancernych 1934-1939, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2, 1989.
 20. Pruski Z., Ochrona patentowa na terytorium Polski niemieckich rozwiązań schronów przeciwlotniczych, Forteca, nr 1(4), 1998.
 21. Panzer Atlas 1., [opr.] M. Dudek, J. Sadowski, Gliwice 2006.
 22. Przepisy o ograniczeniach budowlanych w sąsiedztwie twierdz, (przedruk ustawy z 1935r., Berlin 24.1.1935), Infort, nr 1(15), 1999.
 23. Przepisy o ograniczeniach budowlanych w sąsiedztwie twierdz, (przedruk ustawy z 21.XII.1871r.z: Zbiór ustaw i rozporządzeń itp. państw zaborczych, dotyczących twierdz i umocnień, Warszwa 1927), Infort, nr 2(17), 2000.
 24. Przyłęcki M., Wielonarodowe tradycje w obiektach dziedzictwa kulturowego na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem dzieł obronnych, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 25. Rawski T., Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919 - 1945, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.12 cz.1, 1966.
 26. Rezler M., O politycznych aspektach budowy fortyfikacji na wschodnich granicach Niemiec w czasach nowożytnych i najnowszych, Fortyfikacja - Builetyn, nr 1 (1), 1995.
 27. Rużewicz W., Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich - przewodnik, Łódź 2006.
 28. Schmidt L., Ewolucja metod fortyfikacji w Niemczech, Przegląd Wojskowo-Techniczny, t.XV, 1934
 29. Stankiewicz J., Ze studiów nad fortyfikacjami pruskimi na ziemiach polskich, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966.
 30. Tym J.S., Niemiecka fortyfikacja wschodnia 1928 - 1939. Terminologia - próba systematyki, Barbakan, nr 1(2), 1995.
 31. Wichrowski M., Przekłady tekstów źródłowych z dziedziny prusko-niemieckich fortyfikacji. Problemy celowego wyboru tekstów i ich funkcji. Zagadnienie terminologii, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 32. Wichrowski M., Okiem stratega: Fortyfikacja w dydaktycznych pismach wojskowych Fryderyka Wielkiego, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.