Strona Główna
Zieleń

 1. Bogdanowski J., Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Kraków 1979.
 2. Budziło J., Pozostałości twierdzy Kraków kanwą zieleni miejskiej, Architektura, 1996.
 3. Budziło J., Bellona Florze, Aura, nr 6, 1991.
 4. Dzięciołowski R., Janyszek S., Szubert A., Fortyfikacje oczami przyrodnika. Jakchronić to, co cenne, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 5. Głuszek C., Górski M., Kozarski P., Molski P., Ocena stanu zieleni fortecznej Fortu P. Parysów z ogólnymi wytycznymi w zakresie urządzania zieleni parkowej i z wnioskami zatwierdzonymi przez właściwego konserwatora zabytków, Warszawa 2004.
 6. Guzow B., Porosty a zabytki, Ochrona Zabytków, nr 4, 1997.
 7. Ceynowa-Giełdoń M., Nienartowicz A., Roślinność fortyfikacji dawnej twierdzy Toruń. Przewodnik, Toruń 1994.
 8. Harmata W., Fortyfikacje Twierdzy Kraków jako miejsce wystepowania fauny, Fortyfiakcja, t.II, 1995.
 9. Kozarski P., Współczesne metody i techniki konserwatorskie zwiększające wartości użytkowe budowli i terenów pofortecznych, Fortyfikacja, t.IX, 1999.
 10. Pałubska K, Wartości przyrodnicze planowanych fortecznych parków kultury, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 11. Poznański G., Zieleń Twierdzy Przemyśl, Aura, nr 6, 1995.
 12. Problem pozornie sporny - zieleń w fortyfikacji, (przedruk instrukcji z: Sammlung technischer Bestimmungen für Fortifikations=, Artillerie= und Garnisonbauten, Berlin 1881), Infort, nr 2(12), 1996.
 13. Różańska A., Rybak K., Twierdza Warszawa, Twierdza Poznań - rola fortyfikacji w kształtowaniu zieleni miejskiej, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 14. Środulska - Wielgus J., Zarys problematyki zadrzewień maskujących na przykładzie Twierdzy Kraków, Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych PAN, 1996.
 15. Środulska - Wielgus J., Przyrodnicze elementy w tworzeniu i maskowaniu fortyfikacji, Forteca, nr 3(3), 1997.
 16. Środulska - Wielgus J., Geneza i ochrona zabytkowej zieleni fortecznej, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 17. Środulska - Wielgus J., Teortyczne i praktyczne podstawy ochrony oraz kontynuacji zespołów zieleni militarnej, Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 18. Środulska - Wielgus J., Zespoły zieleni fortecznej jako element fenomenu krajobrazu warownego Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 19. Środulska - Wielgus J., Materiały archiwalne jako jako podstawa rewaloryzacji założeń XIX - wiecznej zieleni fortecznej
 20. Wilkaniec A., Fortyfikacje zaczątkiem powstania założeń zieleni miejskiej - proces przejmowania przez miasto Poznań terenów fortecznych na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 21. Wilkaniec A., Przykłady adaptacji zieleni związanej z fortyfikacjami na przykładzie miasta Poznania, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 22. Wilkaniec A., Zieleń dróg fortecznych, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 1 (2), 2003.
 23. Wilkaniec A., Zieleń twierdzy fortowej, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, nr 3 (3), 2003.
 24. Wilkaniec A., Przykłady adaptacji zieleni związanej z fortyfikacjami na przykładzie miasta Poznania, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.