Strona Główna
Konserwacja

 1. Adaptacja austriackiego fortu 45 "Zielonki" do funkcji hotelowych, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 2. Basiaga M., Rewitalizacja Fortu nad Bielawką, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 3. Berenthal K., Projekt "Delta". Program rozwoju turystyki w Delcie Wisły, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 4. Biczkowski Z., Wycena zabytkowych obiektów i zespołów pofortecznych, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 5. Bigos J., Marcinkiewicz R., Propozycja prac konserwatorskich na PZ.W. 745, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry obronnej, nr 1 (1), 1998.
 6. Biczkowski Z., Wycena zabytkowych obiektów i zespołów pofortecznych, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 7. Biskup K., Zasopby fortyfikacji nowszej i problemy ochrony na obszarze działania Oddziału Północnego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 8. Biskup K., Problemy związane z ochroną i konserwacją zabytków nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej, [w:] Materiały z międzynarodowego sympozjum konserwacji zabytków architektury i urbanistyki "Kraków 79", Kraków 1984.
 9. Biskup K., Dąbrowski J., Hirsch R., Kiszaszkiewicz W., Narębski L., Szułdrzyński A., Opracowanie koncepcji zagospodarowania Fortów Napoleońskich, Gdańsk 1997.
 10. Bogdanowski J., Konserwacja i kształtowanie w architekturze krajobrazu, Kraków 1972.
 11. Bogdanowski J., Problemy rewaloryzacji fortyfikacji systemu rozproszonego z przełomu XIX i XX wieku, Konserwatorska Teka Zamojska, cz. II, Warszawa - Zamość 1984.
 12. Bogdanowski J., Krajobraz warowny XIX/XX w. dzieje i rewaloryzacja, Kraków 1993.
 13. Bochenek R., Iwanicki M., Turowicz A., Ochrona fortyfikacyjnych obiektów zabytkowych administrowanych przez Wojsko Polskie, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 14. Bobula W., Czech P., Fortyfikacje niemieckie z II wojny światowej w Trondheim - dwa przykłady postępowania wobec dawnego obiektu obronnego, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 15. Brzoskwinia W., Janczykowski J., Główne problemy i uwarunkowania działalności miejskich i wojewódzkich organów ochrony dóbr kultury w zakresie ochrony zabytków Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 16. Cempa T., Projekt rewaloryzacji Reduty Kardynalskiej w Nysie, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 17. Chariczkowa J., Historia Twierdzy Brześć. Problemy ochrony i wykorzystania obiektów w działalności turystycznej; współpraca z muzeami krajowymi i zagranicznymi, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 18. Chodakowski W., Udział lokalnych społeczności w ochronie zabytków na przykładzie Twierdzy Boyen w Giżycku, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 19. Chodakowski W., Rola struktur pozarządowych w ochronie zabytków na przykładzie Twierdzy Boyen, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 20. Filip M., Ochrona i zagospodarowanie zabytkowych zespołów obronnych, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 21. Fuglewicz S., Fort Śliwickiego w Warszawie. Raport z pola bitwy, Infort, nr 2(19), 2001.
 22. Gębarowicz B., Rewaloryzacja cmentarzy wojennych Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 23. Głuszek C., Zasoby fortyfikacji nowszej i problemy ochrony na obszarze działania Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 24. Głuszek C., Problematyka konserwatorska Twierdzy Warszawa, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 25. Głuszek C., Rewaloryzacja i adaptacja do współczesnych funkcji zabytkowego Fortu Władimir (Legionóe) w Warszawie. Etap I, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 26. Głuszek C., Twierdza Boyen jako poligon konserwatorski, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 27. Głuszek C., "Ustalenia wiążące" jako narzędzie ochrony i zagospodarowania fortyfikacji Twierdzy Warszawa, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 28. Głuszek C., Pągowski S., Uwarunkowania działalności konserwatorskiej w obiektach architektury zabytkowej użytkowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 29. Głuszek C., Molski P., Miejsce XIX-w. fortyfikacji rosyjskich w strukturze aglomeracji warszawskiej. Problematyka ich adaptacji do współczesnych funkcji wielkiego miasta. Część I. Twierdza Warszawa, mpis. (Wojewódzki Konserwator Zabytków), Warszawa 1992.
 30. Golenia M., Mapa ochrony konserwatorskiej Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.II, 1995.
 31. Górski M., Kryteria wyboru współczesnych form użytkowania założeń obronnych w aspekcie ochrony wartości kulturowych. Zarys problemu, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 32. Gruszecki A., Specyfika zasobów architektury obronnej w Polsce, ich ochrony i zagospodarowania, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 33. Gruszecki A., O pilnym objęciu pracami konserwatorskimi zachowanych fortyfikacji nowożytnych, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.2, Warszawa - Zamość 1988.
 34. Gruszecki A., Problem objęcia skuteczną ochroną związanych z polską fortyfikacji historycznych, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 35. Gruszecki A., Problematyka konserwatorska fortyfikacji związanych z II wojną światową, Fortyfikacja, t.III, 1995.
 36. Gruszecki A., Gruszecka K., Wytyczne konserwatorskie do zagospodarowania przyczółka mostowego w Piątnicy, Twierdzy Łomża, mpis. (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łomży), Warszawa 1990.
 37. Herbst S., Memoriał w sprawie konserwacji twierdzy Modlin, mpis., Warszwa.
 38. Holewiński M., Problematyka konserwatorska zespołów koszarowych na przykładzie Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.I, 1995.
 39. Janczykowski J., Prace konserwatorskie w forcie nr 31 "św. Benedykt" w Krakowie, Fortyfikacja, t,II, 1995.
 40. Janczykowski J., Zabytki architektury obronnej XIX i XX w. w południowo - wschodniej Polsce i problemy ich ochrony, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 41. Janczykowski J., Ochrona i konserwacja obiektów dawnej Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 42. Kaczorowska M., Miejscowe plany zagospodarowania przstrzennego Wzgórze św. Bronisławy oraz Rejon Fortu Skała w Krakowie, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 43. Kania A., Rewaloryzacja Fortu Rogowego i jego esplanady, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 44. Klupsz L., Miejsce fortyfikacji we współczesnych aglomeracjach, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 45. Klupsz L., Możliwości ochrony obiektów i zespołów fortyfikacyjnych w świetle obowiązującego prawa, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 46. Klupsz L., Formy ochrony obszarowej metodą zachowania XIX- i XX-wiecznych zespołów pofortecznych, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 47. Klupsz L., Wspołpraca służby ochrony zabytków, samorządów i stowarzyszeń w ochronie fortyfikacji nadbiebrzańskich, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 48. Klupsz L., Ochrona krajobrazu warownego, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 49. Klupsz L., Narębski L., Program ochrony obszarów pasa fortecznego Twierdzy Toruń, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 50. Klupsz L., Rozwój idei ochrony obszarowej zabytków, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 51. Klupsz L., Możliwości finansowania zadań konserwatorskich, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 52. Kobalczyk A., Schrony do wygrania, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 53. Kobiela J., Niektóre prawne zagadnienia z zakresu utrzymania nieruchomości zabytkowej, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 54. Kozarski P., Współczesne metody i techniki konserwatorskie zwiększające wartości użytkowe budowli i terenów pofortecznych, Fortyfikacja, t.IX, 1999.
 55. Kubska A., Fort 52 "Borek" w Krakowie - miejsce i znaczenie fortyfikacji we współczesnych lokalizacjach miejskich w aspekcie urbanistyczno-krajobrazowym i społecznym, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 56. Markiel C., Skansen umocnień Armii "Pomorze", [w:] Śląski Zeszyt Historyczny. Fortyfikacje polskie i niemieckie okresu II wojny światowej, działania wojenne we wrześniu i październiku 1939. Infort wydanie specjalne, 2005/
 57. Żywiczyński A., Fortyfikacje na obszarze woj. Suwalskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 58. Legendziewicz A., Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku - stan zachowania, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 59. Lewicka-Cempa M., Twierdza w Srebrnej Górze - problemy ochrony, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 60. Łaszkiewicz A., Fortyfikacje Przemyśla jako atrakcyjne obiekty turystyki rowerowej, Fortyfikacja, t.X, 1999.
 61. Łysiak W., Możliwości adaptacji zabytków fortyfikacji nowożytnej na przykładzie fortu 1 w Zakroczymiu, Warszawa 1969.
 62. Małachowicz E., Stan badań i problemy konserwatorskie fortyfikacji nowożytnych na Śląsku, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 63. Małachowicz M., Zasoby fortyfikacji nowszej i problemy ich ochrony na obszarze Dolnego Śląska, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 64. Małachowicz M., Podsatwowe działania zabezpieczające i prace konserwatorskie przy zabytkach obronnych, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 65. Małachowicz M., Rewaloryzacja pozostałości dzieła Schneidera - kurtyny przy ul. Grodzkiej we Wrocławiu, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 66. Małachowicz M., Nysa - obwałowania wysokie - rozpoznanie zespołu fortyfikacji pd względem ochrony konserwatorskiej oraz analiza dostępności inwestycyjnej (opracowania dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego gminy), Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 67. Marcinkiewicz R., N-S 82 "Brezinka" jako przukład konserwacji obiektów architektóry obronnej, Twierdza. Niezależna Gazetka Miłośników Architektóry obronnej, nr 3 (4), 1999.
 68. Michalska G., Realizacja założeń programu ochrony i zagospodarowania terenów pofortecznych Twierdzy Dęblin 1997 - 2000, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 69. Michalska G., Michalski Ł., Twierdza Dęblin "Iwanogród". Studium ochrony i zagospodarowania obiektów i terenów pofortecznych, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 70. Michalska G., Michalski Ł., Przedmoście Terespolskie Twierdzy Brześć - ranga zespołu oraz kierunki ochrony i zagospodarowania, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 71. Michalska G., Michalski Ł., Teodorowicz - Czerpińska J., Ochrona fortyfikacji miejskich w planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Lublina, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 72. Michałowski A., Fortyfikacje a ochrona zabytkowego krajobrazu, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 73. Milecka M., Januszczyk W., Fortyfikacje w krajobrazie trzech miast: Przemyśla, Paczkowa i Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 74. Miniewicz J., Zalewski W., Fortyfikacje Mławskie. Dzieje budowy i stan zachowania. Propozycja przystosowania zespołu do funkcji turystycznych, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 75. Meczak M., Metody ogrzewania i wentylacji w obiektach fortecznych, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 76. Molski P., Zagospodarowanie budowli obronnych - teoria, a praktyka, [w:] Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, [red.] Motyl K., Stępień J., Rokaszewicz R., Głogów 2004.
 77. Molski P., Problemy adaptacji terenów pofortecznych Twierdzy Warszawa do współczesnych funkcji, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 78. Molski P., Uwarunkowania dostępności inwestycyjnej zabytkowych terenów pofortecznych, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 79. Molski P., Ochrona zabytków fortyfikacji nowszej. Wnioski po udokumentowaniu zasobu krajowego, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 80. Molski P., Park kulturowy - Twierdza Boyen. Studium konserwatorskich uwarunkowań zagospodarowania i dostępności inwestycyjnej obszaru twierdzy, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 81. Molski P., Ochrona umocnionego obszaru jezior mazurskich. Granice fortecznego parku kulturowego - Twierdza Giżycka, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 82. Molski P., Rola samorządów i organizacji pozarządowych w ochronie zespołów pofortecznych. Wprowadzenie, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 83. Molski P., Zagospodarowanie obiektów i zespołów pofortecznych, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 84. Molski P., Ocena dorobku i doświadczeń w ochronie zespołów pofortecznych, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 85. Molski P., Park kulturowy jako forma ochrony zespołów obronnych, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 86. Molski P., Zespół schronów kolejowych "Stępina-Cieszyna - Strzyżów" w programach ochrony dziedzictwa kulturowego, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 87. Molski P., O wartościach zabytkowych fortyfikacji, Fortyfikacja - Biuletyn, nr 1 (2), 2003.
 88. Molski P., Idea fortecznych parków kulturowych, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 89. Molski P., Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce. Seria Architektur nr 3, Warszawa 2007.
 90. Motyl K., Plenerowa ekspozycja obiektów fortyfikacyjnych w Lubuskim Muzeum Wojskowym, Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, 1998.
 91. Narębski L., Problematyka konserwatorska Fortu IV "Żółkiewskiego" w Toruniu, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 92. Narębski L., Prezentacja opracowania "Studium Historyczno - konserwatorskie pierściania zewnętrznego Twierdzy Toruń, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 93. Narębski L., Problem ochrony obszarów pasa fortecznego Twierdzy Toruń, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 94. Narębski L., Forteczny park kulturowy Twierdzy Toruń - szansą na ochronę obszarową fortyfikacji toruńskich, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 95. Nawrocki Z., Problematyka adaptacji zabytków fortyfikacji do współczesnych celów na przykładach toruńskich, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 96. Nawrolski T., Próba oceny metody badań bastionu VII w Zamościu, Konserwatorska Teka Zamojska, cz.1, Warszawa - Zamość 1987.
 97. Niewalda W., Rojkowska H., Badania architektoniczne fortyfikacji kleszczowych Wawelu, ich konserwacja i uczytelnienie, Forteca, nr 1(4),1998.
 98. Okoński J., Fort IV - obiekt turystyczny, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej, [red.] Furtak J., Wrocław 2001.
 99. Oleksa A., Problemy użytkowania zabytkowej fortecy na przykładzie Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 100. Orzechowska H., Problematyka konserwatorska twierdz Modlin i Warszawa, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 101. Osowski E., Założenia programowe ochrony i zagospodarowania twierdzy kłodzkiej, mpis. (BN MZK), Kłodzko 2000.
 102. Perzyk B., Inwentaryzacja i waloryzacja konserwatorska zespołu schronowego Stępina - Cieszyna, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 103. Perzyk B., "Forteczne Parki Kulturowe" a świnoujskie zabytki "architektury obronnej", Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 104. Pilarczyk G., Bryła S., Program Hewelianum jako droga do rewitalizacji zespołu Fortu Grodzisko w Gdańsku, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 105. Przerwa T., Turystyczne aspekty Twierdzy Srebrnogórskiej, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 106. Ptaśnik M., Potrzeby i możliwości w dziedzinie ochrony nowożytnych fortyfikacji w polsce, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XII, cz.1, Warszawa 1966.
 107. Rudziński K., Fort Grodzisko. Założenia planu rewitalizacji, [w:] Zespół forteczny Gdańsk - Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, [red.] Molski P., Gdańsk 1998.
 108. Rudziński K., Program ochrony i zagospodarowania zespołu pofortecznego "Grodzisko" w Gdańsku, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 109. Rudziński K., Zespół poforteczny "Grodzisko" - zagadnienia procesu rewitalizacji, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 110. Rzytki M., Rewitalizacja Żurawia, Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 111. Rzytki M., Weber K., Twierdza Kłodzko. Zespół poforteczny jako ośrodek edukacyjno - wychowawczy dla młodzierzy, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 112. Szczotko B., Współpraca z samorządami terytorialnymi w zakresie ochrony zabytków na przykładzie Twierdzy Boyen, Fortyfikacja, nr 1, 2000.
 113. Pałubska K, Wartości przyrodnicze planowanych fortecznych parków kultury, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 114. Peschak B., Prace konserwatorskie na forcie 49 1/4 "Grębałów", Fortyfikacja, t.II, 1995.
 115. Sadowski J., Park kulturowy fortyfikacji Obszaru Warownego "Śląsk"?, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 116. Sałaciński K., Stan organizacyjno - prawny ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń w Polsce, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 117. Sapeta A., Zespół schronowy Stępina-Cieszyna w studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu gminy Frysztak, Fortyfikacja, nr 2, 2000.
 118. Skrzyńska A., Fortyfikacje w przestrzeni miasta - sukcesja funkcji w układach przestrzennych, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 119. Sławecki T., Czemierniki - problemy zagospodarowania i ochrony zabytkowego zespołu rezydencjonalo - obronnego w warunkach gminy wiejskiej, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 120. Stępka B., Obszary pofortyfikacyjne w twórczości projektowej architekta krajobrazu Petera Josepha Lennego, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, [red.] A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.
 121. Stoppa J., Strzok I., Zagospodarowanie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku w ramach całościowego programu rewitalizacji dzielnicy poprzemysłowej finansowanego z funduszy europejskich, Fortyfikacja, t.XVI, Warszawa 2004.
 122. Strażewicz W., Twierdza Boyen a perspektywy rozwoju powiatu Giżyckiego, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 123. Strzok I., Historyczne aspekty adaptacji redity koszarowej Fortu Biskupia Górka w Gdańsku, Fortyfikacja, t.V, 1998.
 124. Strzok I., Studium konserwatorskich uwarunkowań dostępności inwestycyjnej Fortu Grodzisko w Gdańsku, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 125. Strzok I., Studium uwarunkowań konserwatorskich dostępności inwestycyjnej Fortu Grodzisko, Gdańsk 1998.
 126. Strzok I., Park kulturowy fortyfikacji miejskich "Twierdza Gdańsk" - ewolucja koncepcji funkcjonalnej i konserwatorsko - architektoniczne aspekty adaptacji, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 127. Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Parki kulturowe Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.
 128. Tomaszewski A., Architektura obronna - cel badań i opieki konserwatorskiej, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 129. Trzaskowski J., Historyczna twierdza jako współczesny obiekt wojskowy dostępny dla turystów, Fortyfikacja, t.XI, 2000.
 130. Turowicz A., Obiekty architektury obronnej użytkowane przez Wojsko Polskie, ich ochrona i zagospodarowanie, Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, Pruszków 1997.
 131. Wap A., Program ochrony i zagospodarowania fortyfikacji w dolinie Biebrzy, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 132. Wielgus K., Studium i program ochrony Twierdzy Przemyśl, Fortyfikacja, t.VI, 1999.
 133. Wielgus K., Śnieżek Z., Metoda zintegrowanego zapisu stanu, wartości i wytycznych dotyczących krajobrazu warownego Twierdzy Przemyśl, zastosowana w ramach krajowego programu "Ochrona i konserwacja architektury obronnej", Fortyfikacja, t.X, 1999.
 134. Wild P., Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze, [w:] Twierdza Srebrnogórska, [red.] T. Przerwa, G. Podruczny, Srebrna Góra 2006.
 135. Wilgotność kazemat (podwalni) i sposoby ich usunięcia. (uwadze korzystających z kazemat - podwalni) (ppłk inż. Hornoski, Saper i Inżynier r. 1925), Infort, nr 2(12), 1996.
 136. Wysocki J., Ochrona stanowiska archeologicznych o charakterze obronnym, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 137. Żmijewski J., Twierdza Modlin. Samorządowe koncepcje zagospodarowania, Fortyfikacja, t.VIII, 1999.
 138. Żmijewski J., Aktualny stan prawny i perspektywa zagospodarowania Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, nr 1, 2000.